Connect with us

ACTUALITATE

În anul școlar 2023-2024, BURSELE sociale pentru elevi vor fi mai MARI. Condițiile de acordare și ACTELE necesare

Publicat


În anul școlar 2023-2024, elevii vor primi burse mai mari. Cuantumul burselor ar putea fi majorat din anul școlar viitor, potrivit proiectele legilor Educației. Va crește bursa socială și cea de merit. Nu va mai fi însă acordată bursa de performanță, scrie Alba24.ro.

Totodată, potrivit modificărilor facute prin noile legi ale Educatției, aproximativ 1.000.000 de elevi se vor bucura de bursa anuală, iar alocările se vor realiza din bugetul Ministerului Educatiei.

Bursa socială va fi 300 de lei (acum 200 de lei), iar bursa de merit va fi 450 lei (acum 200 de lei).

În documente Ministerului Educației se menționează că valoarea minimă a burselor și criteriile de acordare se reglementează prin ordin de ministru, dar se precizează valorile burselor pentru anul școlar viitor 2023-2024.

Cuantumul minim al burselor și metodologia cadru de acordare a burselor vor fi adoptate prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar (CNFÎP).

Ce valoare vor avea bursele în anul școlar 2023 – 2024

”pentru anul școlar 2023/2024, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează:

– bursă de merit – 450 lei/lună;
– bursă socială – 300 lei/lună;
– bursă tehnologică – 300 lei/lună;
– bursa de excelenţă olimpică I/internaţională – 1.000 lei/lună;
– bursa de excelenţă olimpică II/naţională – 700 lei/lună”.

Ministrul Educației Ligia Deca a declarat că „Am debirocratizat procesul pentru a sprijini elevii care au nevoie. Vom proteja elevii, procesul urmând sa fie confidențial”.

Burse pentru elevi – extras din documentul Ministerului Educației

Art. 103

(1) Elevii de la cursurile cu frecvența zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse. Cuantumul minim al burselor și metodologia cadru de acordare a burselor sunt aprobate prin ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, denumit în continuare CNFIP.

(2) Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administrație a unităților de învățământ în funcție de:

a) sume alocate de autoritățile administrației public locale;

b) alte venituri obținute potrivit legii.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.

(1), pentru anul școlar 2023-2024, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează:

a) bursă de merit – 450 lei/lună;

b) bursă socială – 300 lei/lună;

c) bursă tehnologică – 300 lei/lună;

(4) Bursă de merit reprezintă o formă de stimulare a performanței elevilor.

(5) Bursă socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, prevăzute în metodologia cadru, în vedere susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar.

(6) Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor personale și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află.

(7) Dreptul la bursă socială al elevilor proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

Acordarea dreptului se face în urmă comunicării de către agențiile pentru plăti și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învățământul cu frecvența, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune în luna anterioară celei de raportare a listei.

(8) Bursele sociale se acordă în baza unor condiții privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitului pe venit, conform metodologiei cadru prevăzută la alin.

(1). Verificarea veniturilor declarate de părinții/tutorii legal instituiți /reprezentanții legali ai elevilor minori, în vederea acordării dreptului la bursă socială, de către unitatea de învățământ, se face prin solicitarea eliberării unui document care să ateste situația veniturilor declarate către organul central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul.

(9) În unitățile de învățământ în care își desfășoară activitatea mediatori școlari, aceștia sunt implicați în informarea și susținerea familiilor pentru accesarea burselor.

(10) Bursă tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic în condițiile metodologiei cadru, în conformitate cu prioritățile Ministerului Educației.

(11) Pentru stimularea excelenței elevii beneficiază de burse de excelență olimpică I și ÎI, acestea fiind alocate în funcție de distincțiile primite de către aceștia, după cum urmează:

a) Bursă de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Bursele de excelență olimpică I se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreagă durata a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar;

b) Bursă de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică II se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreagă durata a anului școlar următor obținerii distincției.

Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

(12) Bursele elevilor din învățământul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educației, după cum urmează:

a) Bursele de merit pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condițiilor stabilite prin metodologia-cadru;

b) Bursele sociale pentru toți elevii care se încadrează în criteriile și condițiile stabilite prin metodologia-cadru;

c) Bursele tehnologice pentru elevii care frecventează învățământul tehnologic și care se încadrează în specializările și condițiile stabilite prin metodologia-cadru;

d) Bursele de excelență olimpică I și II pentru toți elevii care au obținut distincțiile prevăzute în alin. 11, lit. a) și b), cu respectarea metodologiei-cadru.

(13) Elevii și părinții sunt informați cu privire la criteriile, condițiile și metodologia de acordare a burselor cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de dată-limita pentru depunerea cererilor și documentelor justificative.

(14) Bursele sociale sau bursele tehnologice se pot cumula cu orice tip de bursă.

(15) Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular, inclusiv confesional:

a) beneficiază de bursele de excelență olimpică I și II;

b) beneficiază de burse sociale dacă sunt școlarizați fără taxe;

c) beneficiază de burse tehnologice dacă se încadrează în specializările și condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

(16) Printre beneficiarii burselor de merit se numără de drept elevii care au obținut premiul I la concursurile școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației, dacă acestea nu au fost finanțate de Ministerul Educației, câștigătorii medaliilor de aur la campionatele naționale organizate de Federațiile Sportive Naționale în sporturi olimpice, precum și alte categorii de elevi cu performanțe educaționale, artistice sau sportive în conformitate cu prevederile metodologiei cadru prevăzute la alin. (1).

(17) Cuantumul lunar al burselor de excelență olimpică I/internațională și ÎI/națională este diferențiat în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:

a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata la dată acordării acesteia;

b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata la dată acordării acesteia;

c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata la dată acordării acesteia;

d) pentru mențiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata la dată acordării acesteia.

e) bursă de excelență olimpică II/națională este în cuantum de 700 lei/luna și poate fi actualizat, anual, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației la propunerea CNFIP.

(18) Elevul care nu a obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar pierde bursă de merit în anul școlar următor.

(19) Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile și nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea venitului minim garantat, precum și pentru alte beneficii sociale.

(20) Elevii pot beneficia și de alte tipuri de burse, pe baza de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.

(21) Elevii străini din învățământul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.

(22) Statul român poate alocă anual, prin hotărâre a Guvernului, un număr de burse pentru școlarizarea elevilor și cursanților străini, în baza unor acorduri bilaterale, a ofertei unilaterale a statului român sau la propunerea ministerelor interesate.

(23) Condițiile de școlarizare a elevilor străini, inclusiv condițiile de finanțare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

BURSE DE AJUTOR SOCIAL – condiții de acordare

Ordin nr. 5379 / 2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

Art. 14. Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Art. 16. (2) Elevii care acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Art. 15. (1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:

a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie după cum salariatul are în întreţinere 0, 1, 2, 3, repectiv 4 sau mai mult de 4 persoane ).

b) elevi orfani sau crescuţi de un singur părinte (fără pensia de întreţinere din partea celuilalt părinte) sau elevi cu tată declarat necunoscut sau elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială;

c) elevi care au deficienţe / afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale;
II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale;
III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale;
V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale;
VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale;
VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin;
VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării;
X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele);
XII. boli genetice;
XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant;
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică / genetică / care necesită tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;
Art. 17. Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii / reprezentanţii legali ai elevilor minori depun o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social în primele 20 zile lucrătoare ale anului şcolar.

Art. 23. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia complementară  pentru copii, cu excepţia burselor şcolare şi universitare.

Burse sociale: ACTE NECESARE (pentru elevii care se încadrează la art. 15 lit. a):

1. Cerere tip – de la secretariatul colegiului (sau de pe site-ul colegiului) şi dosar tip PLIC;
2. Declaraţie COMPONENŢA familiei şi OCUPAŢIA fiecărui membru;
3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte de identitate (nu amândouă), cu menţiunea ”Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care semnează atât dirigintele cât şi elevul);
4. Adeverinţă în original cu VENITUL NET LUNAR realizat de fiecare membru de familie (unde e cazul) pe ultimele 12 luni: SEPTEMBRIE 2021 – AUGUST 2022 (inclusiv valoarea tichetelor de masă);
5. Talon de şomaj / talon de pensie / talon de pensie alimentară ( unde este cazul );
6. Copie după taloanele cu alocaţia / alocaţia compementară pentru copii pe lunile respective;
7. DECLARAŢIE pe propria răspundere (pentru persoanele majore din familie care nu au realizat venit pe lunile respective);
8. Adeverinţă de venit fiscal pentru persoanele majore din familie care nu sunt elevi / studenţi (de la FISC pe anul 2022);
9. Adeverinţă de la şcoală pentru fraţii elevi sau studenţi;

Burse sociale: ACTE NECESARE ( pentru elevii orfani):

1. Cerere tip – de la secretariatul colegiului (sau de pe site-ul colegiului) şi dosar tip PLIC;
2. Declaraţie COMPONENŢA familiei şi OCUPAŢIA fiecărui membru;
3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte de identitate (nu amândouă), cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care semnează atât dirigintele cât şi elevul);
4. Copie după certificatul de deces (în cazul copiilor orfani de un părinte sau de ambii părinţi)

ACTE NECESARE ( pentru elevii crescuţi de un singur părinte sau abandonaţi de părinţi, pentru care a fost instituită o măsură de protecţie socială):

1. Cerere tip – de la secretariatul colegiului (sau de pe site-ul colegiului) şi dosar tip PLIC;
2. Declaraţie COMPONENŢA familiei şi OCUPAŢIA fiecărui membru;
3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte de identitate (nu amândouă), cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care semnează atât dirigintele cât şi elevul);
4. Copie după sentinţa de divorţ / hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului sau declaraţie notarială a părintelui care creşte singur copilul; respectiv Copie legalizată după actul ce atestă măsura de protecţie socială ( în cazul elevilor abandonaţi)

Burse sociale: ACTE NECESARE ( pentru elevii bolnavi):

1. Cerere tip – de la secretariatul colegiului (sau de pe site-ul colegiului) şi dosar tip PLIC;
2. Declaraţie COMPONENŢA familiei şi OCUPAŢIA fiecărui membru;
3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte de identitate (nu amândouă), cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care semnează atât dirigintele cât şi elevul);
4. Certificat medical în original eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie / medicul de la cabinetul şcolar

IMPORTANT:

1. Elevii care beneficiază de bursa „Bani de liceu”, pot obţine şi bursă de studiu / merit / performanţă / ajutor social, cu condiţia îndeplinirii criteriilor specifice tipului de bursă.
2. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de studiu, sau cu bursa de merit sau cu bursa de performanţă, cu condiţia îndeplinirii criteriilor specifice tipului de bursă.
3. Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit sau bursă de studiu, trebuie să opteze pentru una din acestea.

OBSERVAŢII:

– VENITUL MEDIU NET LUNAR pe membru de familie să nu depăşească plafonul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. a);

– FAMILIA înseamnă: soţul, soţia şi copii lor necăsătoriţi care locuiesc împreună şi participă integral sau parţial la bugetul de venituri şi cheltuieli, sau persoana necăsătorită care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa, sau presoanele necăsătorite cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună şi participă integral sau parţial la bugetul de venituri şi cheltuieli.

– Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, pentru elevii care au promovat anul şcolar sau care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate/ an.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO FOTO. Sport a la Cluj: Simona Rus (Păucă) (fostă gimnastă, antrenor CSM Cluj): Fără investiții nu poți face PERFORMANȚĂ

Publicat

Nadia Comăneci, Ecaterina Szabo, Andreea Răducanu, Emilia Eberle, Simona Păucă… Sunt doar câteva nume care au dus gimnastica românească pe treptele cele mai înalte ale podiumului. Nume care au răsunat în marile săli de gimnastică, acompaniate de imnul național. Nume care au făcut istorie în gimnastica românească și mondială.

Simona Păucă este o fostă gimnastă română de valoare mondială și antrenoare de gimnastică, actualmente retrasă din activitatea competițională, dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 1984 desfășurate la Los Angeles, sună scurta descriere de pe Wikipedia.

YouTube video

VIDEO FOTO. Sport a la Cluj: Simona Rus (Păucă) (fostă gimnastă, antrenor CSM Cluj): Fără investiții nu poți face PERFORMANȚĂ

Am întâlnit-o pe Simona Păucă, actualmente Rus, la sala de gimnastică a CSM Cluj. Este antrenoarea secției de gimnastică feminină a clubului. Fetițele, pentru că încă sunt fetițe, probabil viitoare campioane, se agită la aparate, care mai de care mai interesată și concentrată să-și execute exercițiul cât mai corect. Așezată pe câteva saltele, Simona „scanează” toate aparatele. Din când în când, corectează verbal câte o eroare de execuție.

După 10 ani de gimnastică, a trecut la antrenorat. Pentru început a activat la Dinamo București, apoi, din 2001, a venit la CSM Cluj.

„Fetele muncesc mult și rezultatele se văd”

„La grupa de performanță avem 15-16 de fete iar la grupele de inițiere, undeva la 25-30… Avem fetițe care de la 3-4 ani sunt pe aparate. Aici la noi, vârsta maximă e de 10 ani”, spune Simona.

Fie că e vorba de sol, sărituri, paralele sau bârnă, micuțele gimnaste își execută cu meticulozitate exercițiile. Apoi schimbă aparatele.

„Fetele muncesc mult și rezultatele se văd. Anul trecut, Ariana Moldovan a devenit campioană la individual compus iar în 2022, Alexandra Obancea a ieșit campioană la sărituri”, mai spune Simona.

Am întrebat de fonduri, știind că ating un punct sensibil.

„Bani mai vin de la primărie și de la ANS. Nu sunt mulți, așa că uneori punem mână de la mână, antrenori și părinți și mai dotăm sala cu aparate. Uite, de exemblu bara aceea de pe groapă, doar bara, am luat-o azi… A fost aproape 5.000 de lei. Cele de la paralele, luate tot de noi, au fost vreo 8.000 de lei. Cât privește deplasările în țară, la concursuri, le suportă clubul. Primim și invitații afară însă pentru așa ceva părinții suportă cheltuielile fetelor, iar eu pe ale mele”, mărturisește Simona.

Gimnastica românească trăiește, din păcate, din amintiri. De ce nu mai facem performanță într-un sport la care dădeam, nu de mult, ora exactă?

„Pentru că nu se mai investește în săli. Pentru că lipsesc antrenorii. Eu sunt singura angajată, colega mea e antrenor-colaborator. Dacă de mâine ea nu mai vine pentru că nu i se mai plătește indemnizația, eu rămân singură. Nu mai există interes. Situația asta e de ani de zile”, spune cu o notă de tristețe în glas, fosta campioană olimpică Simona Păucă, actualmente Rus.

„Nu prea mai am timp de joacă dar e alegerea mea”

Ariana Ioana Moldovan are 10 ani, este elevă la liceul „Alexandru Vaida Voivod” din Cluj și este campioană la individual compus, sol și sărituri. Face gimnastică de 4 ani.

„Aparatele mele preferate sunt bârna, săriturile și solul. Sabrina Voinea este sportiva mea preferată iar pe Simone Beils o apreciez foarte mult. Dintre gimnastică și școală aleg gimnastica, dar stau bine și la învățătură. E adevărat, cu școala și gimnastica, 3 ore jumătate zilnic, nu prea mai am timp de joacă dar e alegerea mea, așa că nu mă plâng”, spune zâmbind Ariana.

Concentrare, ambiție și talent, toate acestea canalizate de un antrenor capabil, pot duce spre succes. Mai trebuie investiții, acest călcâi al lui Ahile al performanței. Și Simona știe acest lucru, știe ce le lipsește micilor gimnaste pentru a putea ajunge acolo sus. Dar, din păcate, nu mai depinde de ea. Iar cei de care depinde, nu fac nimic pentru asta. Sau, cel puțin, nu încă…

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

Clujenii au dat peste 10 milioane de ambalaje din plastic, aluminiu și sticlă pe bilete de autobuz

Publicat

De

Punctele de colectare a ambalajelor contra recompensă s-au dovedit a fi un mare succes la Cluj-Napoca.

Pentru reciclarea acestor deșeuri, oamenii primesc vouchere care sunt tranformate apoi în bilete de călătorie pe mijloacele de transport în comun din oraș.

Clujenii au dat peste 10 milioane de ambalaje din plastic, aluminiu și sticlă pe bilete de autobuz

Predarea se face la aparate, unde de multe ori sunt chiar cozi, și este un proiect pilot în țară.

„Rezultaul este unul care ne-a depășit cu mult așteptările, este un real succes. Până acum, de când au fost deschise cele trei puncte de colectare, la piața Flora, piața Zorilor și piața Hermes, s-au colectat peste 10 milioane de ambalaje, respectiv undeva la 700 de tone”, a spus city managerul Gheorghe Șurubaru la Napoca Live.

La aceste aparate pot fi predate PET-rui de plastic, doze de aluminiu și recipienți de sticlă.

Aparatele ar putea fi integrate în sistemul de garanție-returnare

Dacă acest sistem va continua să funcționeze în acest fel se va decide în viitorul apropiat.

Asta pentru că a intrat în vigoare sistemul de garanție-returnare (SGR) care prevede ca toate magazinele să aibă aparate de preluare a acestor ambalaje, pentru care oamenii vor primi înapoi garanția de 50 de bani care va fi plătită, în plus, la achiziționare.

„Va trebui să decidem, împreună cu primarul, dacă aceste aparate vor fi menținute pentru preluarea acestor recipienți care nu au sigla SGR, pentru că vor mai fi, iar dacă nu, le putem oricând trasforma în aparate care să preia ambalajele în noul sistem, prin parteneriate cu micii retaileri din împrejurimi”, a spus Gheorghe Șurubaru.

Foto: Arhivă

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

ANALIZĂ.Bugetul municipiului Cluj-Napoca, cel mai mare din țară: 3,9 miliarde de lei. Unde sunt Oradea, Iași, Timișoara, Craiova

Publicat

De

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024 este cel mai mare din România, relevă o analiză făcută pe marile municipii și pe sectoarele Bucureștiului, care sunt, în sine, cât un oraș.

Astfel, Cluj-Napoca se situează în acest clasament pe primul loc, cu 3,99 miliarde de lei, urmat de Oradea, cu 2,9 miliarde de lei, la egalitate cu Sector 4 din București.

În top urmează, în ordine, Sectorul 6 București – cu 2,7 miliarde de lei, Sectorul 2, Sectorul 3 și Iași – cu 2,6 miliarde, Timișoara – 2,5 miliarde, Sectorul 1 – 2,4 miliarde, Constanța – 2,3 miliarde, Brașov – 1,84 miliarde, Craiova – 1,76 miliarde, Sectorul 5 – 1,67 miliarde, Galați – 1,34 miliarde, Sibiu – 1,17 miliarde și Arad – 1,1 miliarde de lei.

Primarul Emil Boc a anunțat în 16 ianuarie bugetul pe anul în curs și proiectele care intră ”la lopată”, adoptarea având loc în 12 februarie.

Citește mai departe

EVENIMENT

ALEGERI LOCALE 2024. Cu ce candidați vor ieși partidele clujene. Pregătiri intense pentru 9 iunie

Publicat

De

vot, stampile vot

Decizia coaliției PSD și PNL de a comasa alegerile europarlamentare cu alegerile locale în 9 iunie devansează cu câteva luni pregătirile electorale ale filialelor partidelor din Cluj.

Lucrurile se precipită astfel că încep să se stabilească de zor liste de candidați atât pentru primării/ consilii locale, cât și pentru Consiliul Județean Cluj – președinte și consilieri județeni.

PNL se bazează pe Boc și Tișe

În ceea ce privește, PNL Cluj lucrurile sunt clare, după cum a menționat președintele filialei județene, eurodeputatul Daniel Buda, în sensul că la Primăria Cluj-Napoca va candida Emil Boc pentru un nou mandat, acesta declarând explicit că nu îl interesează o candidatură la europarlamentare, iar la Consiliul Județean Cluj va candida actualul președinte, Alin Tișe.

”Vrem să ne consolidăm statutul de prim partid la nivelul județului Cluj”, a spus Buda.

Acesta a precizat că majoritatea primarilor liberali în funcție vor candida pentru un nou mandat, fiind, însă, unele situații punctuale în care vor fi stabiliți noi candidați.

Un astfel de caz este la Huedin, unde actualul primar, Mircea Moroșan, nu mai dorește să candideze, în condițiile în care, în toamnă, împlinește vârsta de pensionare.

PNL a obținut la alegerile locale din 2020 președinția CJ Cluj, 9 consilieri județeni, 51 primari și 422 de consilieri locali.

PSD, în febra ședințelor

PSD Cluj va avea la sfârșitul acestei săptămâni ședințe interne, la care vor participa și primarii social-democrați, urmând ca, săptămîna viitoare, discuțiile să fie continuate cu liderii liberali clujeni.

”În acest sfârșit de săptămână vom avea mai multe întâlniri, inclusiv cu primarii, împreună cu Biroul Județean și președintele filialei județene Cluj, Vasile Dîncu, în care discutăm ce avem de făcut în noua conjunctură, după ce s-a decis comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale.

Vom avea discuții și cu PNL la nivel județean săptămâna viitoare. În ceea ce privește alegerile locale, avem libertatea de a face alianțe locale – comună, oraș, municipiu, județ și vom vedea ce se conturează.

În momentul de față avem peste 80% dintre candidați stabiliți în toate UAT-urile din județul Cluj pentru primării, care vor fi anunțați în perioada următoare”, a declarat pentru Cluj24 secretarul executiv al PSD Cluj, Alexandru Cordoș.

Pentru Primăria Cluj-Napoca, social-democrații au 3 potențial candidați, atât membri ai partidului, cât și din afara lui.

”La locale încă se joacă orice variantă posibilă, locală sau județeană”, a precizat Cordoș.

În urmă cu patru ani, PSD Cluj a câștigat 11 primari, 5 consilieri județeni și 181 de consilieri locali. În ultimii ani, filiala s-a întărit cu peste 50 de consilieri locali veniți de la alte partide, cum ar fi ALDE sau Pro România,

USR, candidați proprii

USR Cluj va stabili în 3 martie candidatul filialei la Primăria Cluj-Napoca, desemnat în urma alegerilor primare interne și a votului clujenilor dintre cei 3 membri rămași în finală, și anume Viorel Băltărețu, Mihaela Nia și George Trif.

”Vom avea adunarea generală a USR pe Cluj-Napoca în 3 martie și conferința județeană în 17 martie.

În prima votăm candidații la Primăria Cluj-Napoca și lista pentru Consiliul Local, iar la conferința județeană candidatul la președinția Consiliului Județean Cluj și consilierii județeni.

Nu se poate ca USR să nu aibă candidați proprii”, a precizat președintele USR Cluj, deputatul Oana Murariu.

USR a avut în județul Cluj un primar, 5 consilieri județeni și 53 de consilieri locali la alegerile locale din 2020.

Candidați proprii și la UDMR

Președintele UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, a declarat că Uniunea va avea un candidat propriu atât pentru Consiliul Județean Cluj, cât și pentru Primăria Cluj-Napoca, la fel ca în urmă cu 4 ani.

”Încă nu am luat o decizie, urmează să aibă loc o ședință la conducerii UDMR în care să stabilim calendarul pentru alegerile locale, dar eu voi propune să avem candidați pentru Primăria Cluj-Napoca și pentru Consiliul Județean Cluj.

Noi urmărim să obținem un număr cât mai mare de primari, consilieri locali și județeni la alegerile locale comasate din 9 iunie”, a spus Csoma.

UDMR Cluj a avut la scrutinul precedent 9 primari, 123 de consilieri locali și 5 consilieri județeni.

AUR, încolonat în spatele lui Sărmaș

AUR Cluj ar putea să îl susțină la primărie pe deputatul Sabin Sărmaș, așa cum a anunțat zilele trecute liderul partidului, George Simion, iar pentru funcția de președinte al Consiliul Județean Cluj va fi desemnat un candidat propriu.

SOS, candidați proprii

Și SOS Cluj pregătește candidați proprii la alegerile locale, care vor fi anunțați în perioada următoare.

”Vom avea candidat propriu la Primăria Cluj-Napoca și pentru șefia Consiliului Județean Cluj.

De asemenea, vom avea candidați pentru primari în toate localitățile din județ”, a arătat președintele filialei județene a SOS Cluj, Sorin Naș.

Forța Dreptei Cluj vrea candidați comuni al Alianței Dreapta Unită

Președintele Forței Drepte Cluj, Adrian Oros, a afirmat că filiala pe care o conduce ar susține un candidat comun al Alianței Dreapta Unită, din care mai fac parte USR și PMP, atât la Consiliul Județean Cluj, cât și la Primăria Cluj-Napoca.

”Vom avea întâlniri cu colegii din celelalte două parte în perioada următoare și încercăm o alianță locală, să susținem un candidat comun, să nu ne risipim energiile și voturile.

Vrem să obținem un număr cât mai mare de primari, consilieri locali și județeni”, a explicat Oros.

Președintele PMP Cluj, Cristian Lungu, nu a putut fi contactat.

Cu siguranță, în perioada următoare vor apărea o puzderie de candidați și din partea unor partidulețe dornice de afirmare.

 

 

 

 

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax