Connect with us

ACTUALITATE

Clujul are regulament pentru adăpostirea animalelor aflate în pericol

Publicat


Consiliul Județean Cluj a aprobat miercuri Regulamentul pentru asigurarea serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în situații de pericol pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost.

Potrivit reglementărilor legale ordinul de plasare în adăpost se emite de către Inspectoratul de Poliție a Județului Cluj care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constatând că un animal se află într-o situație de pericol emit, de îndată, un ordin de plasare a acestuia într-un adăpost, pentru o perioadă de 45 de zile.

Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul din cadrul consiliilor județene care asigură serviciile publice, în prezența polițistului care l-a emis.

Consilierul Ionuț Florea, de la USRPLUS Cluj, a propus o întâlnire cu asociațiile de protecție a animalelor din Cluj, iar președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a cerut comisiei 7 să se ocupe de organizarea întâlnirii.

”Serviciul va fi, oricum, externalizat”, a spus Tișe.

Cluj24.ro vă prezintă integral textul regulamentului:

Animal în situație critică

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.1. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic și modul în care se organizează și funcționează serviciul public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Cluj, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost, în conformitate cu reglementările prevăzute în Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. În sensul prezentului regulament, prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații:

 1. a) animal care a fost rănit sau schingiuit, abuzat;
 2. b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;
 3. c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul (orice animal sălbatic captiv este un animal în pericol);
 4. d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;
 5. e) animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;
 6. f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulație publică.

Plasarea în adăpost

CAPITOLUL II

Reguli privind plasarea în adăpost a unui animal aflat în pericol

Art.3. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.

Art.4. Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:

 1. a) constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;
 2. b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile desfășurate cu privire la situațiile de pericol prevăzute la art. 2 din prezentul regulament sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora;
 3. c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;
 4. d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic și/sau de telefonie mobilă;
 5. e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.

Art.5. Ordinul de plasare a animalului în adăpost cuprinde în mod obligatoriu mențiuni cu privire la:

 1. a) data, ora și locul unde este emis;
 2. b) numele, prenumele, calitatea și unitatea de poliție din care face parte polițistul care îl emite;
 3. c) date care să asigure identificarea deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut;
 4. d) date care să asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea în adăpost;
 5. e) descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea măsurii și indicarea surselor de informare pe baza cărora a fost evaluată situația de fapt și starea fizică a animalului;
 6. f) temeiul de drept pentru emiterea acestuia;
 7. g) data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost a animalului;
 8. h) dreptul de a contesta ordinul de plasarea a animalului în adăpost, termenul de exercitare a acestui drept și instanța la care se poate depune contestația.

Rolul polițistului

Art.6. Ordinul de plasarea animalului în adăpost se semnează în mod obligatoriu de către polițistul care îl emite și se comunică entității responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a animalelor și deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut.

Art.7. Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, în prezența polițistului care l-a emis.

Art.8. Polițistul consemnează într-un proces-verbal modalitatea de punere în executare a ordinului de plasare a animalului în adăpost, menționând în mod obligatoriu date privind adăpostul în care urmează a fi plasat animalul și mijlocul de transport utilizat.

Art.9. Ordinul de plasare a animalului în adăpost poate fi contestat de deținătorul animalului în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Când nu se emite ordin de plasare

Art.10. Nu se emite ordin de plasare a animalului în adăpost atunci când se constată că situația de pericol nu a fost generată de către deținătorul animalului, iar acesta declară în scris că va asigura respectarea dispozițiilor art.5 din Legea nr.205/2004, respectiv:

 1. a) un adăpost corespunzător;
 2. b) hrană și apă suficiente;
 3. c) posibilitatea de mișcare suficientă;
 4. d) îngrijire și atenție;
 5. e) asistență medicală.

Servicii pentru animal

CAPITOLUL III

Servicii acordate animalului aflat în pericol pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost

Art.11. Serviciul public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Cluj pentru care a fost emis ordin de plasare în adăpost este asigurat de către Consiliul Județean Cluj și funcționează prin încheierea de contracte cu grădini zoologice, centre de reabilitare și/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi, pensiuni sau menajerii pentru animale domestice, inclusiv cele deținute de organizații neguvernamentale de protecție a animalelor, în condițiile legii.

Art.12. Serviciile acordate animalului plasat în adăpost constau în următoarele:

 • capturarea / preluarea / ridicarea, după caz, a animalului aflat în pericol;
 • asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, la nevoie;
 • transportul animalului capturat / preluat / ridicat, la adăpost;
 • deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor identificate, dacă este cazul, conform legislației sanitar-veterinare;
 • cazarea și hrănirea animalului pe perioada adăpostirii acestuia.

Art.13. Consiliul Județean Cluj va deconta toate cheltuielile suportate de către entitățile cu care are încheiate contracte, conform tarifelor stabilite și aprobate, în condițiile legii, pentru fiecare tip de serviciu acordat animalului plasat în adăpost, sens în care vor fi cuprinse sume în buget cu această destinație.

Drepturile proprietarilor

CAPITOLUL IV

Drepturile și obligațiile deținătorului la restituirea animalului plasat în adăpost

Art.14. Deținătorul poate solicita entității care asigură prestarea serviciului de adăpostire restituirea animalului plasat în adăpost, în termen de maxim 30 de zile de la data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost.

Art.15. (1) Deținătorii animalelor plasate în adăpost potrivit art. 2 lit. f) din prezentul regulament, pot solicita restituirea acestora și în perioada de aplicare a măsurii de plasare în adăpost.

(2) Pentru facilitarea solicitării restituirii animalelor plasate în adăpost, în condițiile art. 14 sau ale alin. (1), după caz, autoritatea va notifica de îndată deţinătorii acestora asupra instituirii măsurii adăpostirii animalului deținut, în măsura în care aceștia sunt cunoscuți.

Art.16. Aplicarea măsurii de plasare în adăpost încetează în următoarele situații:

 • la data expirării perioadei de 45 de zile prevăzute la art. 3 din prezentul regulament,
 • în interiorul acestei perioade: la data pronunțării de către instanța de contencios administrativ a soluției de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animalului în adăpost și în caz de restituire în perioada de aplicare a măsurii.

Art.17. (1) Deținătorul animalului are obligația de a achita Consiliului Județean Cluj toate cheltuielile efectuate cu acordarea serviciilor animalului aflat în pericol, începând cu capturarea/preluarea/ridicarea acestuia, transportul la adăpost, asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală la nevoie, cu hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor diagnosticate.

Recuperarea costurilor

(2) Pentru recuperarea costurilor înregistrate cu asigurarea serviciilor ce fac obiect de reglementare al prezentului Regulament, autoritatea publică județeană va notifica de îndată deținătorul cunoscut al animalului care a beneficiat de acestea, asupra sumei datorate şi cuantificate în concordanță cu tarifele practicate și aprobate/ tip de serviciu, în funcție de cele efectiv asigurate pentru fiecare animal în parte, urmând ca în caz de refuz de plată, sumele să fie recuperate în justiție, în condițiile legii.

Art.18. Animalul plasat în adăpost nu se restituie deținătorului dacă animalul face obiectul unei măsuri asiguratorii sau de confiscare în cadrul procesului penal ori al unei măsuri de confiscare în materie contravențională.

Art.19. Adăpostul care asigură implementarea serviciului de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Cluj, are obligativitatea de a demara procedurile de adopție, precum și asigurarea unor condiții optime pentru animalul care este oferit spre adopție.

Animal abandonat

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art.20. În scopul cunoașterii modalităților de asigurare a serviciilor publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, pentru alegerea soluției optime în fiecare caz în parte, Consiliului Județean Cluj publică pe site-ul propriu al instituției, toate informațiile privind datele de contact ale entităților care asigură serviciile respective necesare și ale localităților în care se desfășoară aceste activități.

Art.21. În scopul restituirii către deținători, în condițiile legii, Consiliul Județean Cluj va publica pe site-ul propriu al instituției, toate informațiile privind animalele care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost, în termen de 10 zile de la emiterea acestora.

Art.22. Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deținătorul nu solicită restituirea acestuia în termen de maxim 30 zile de la expirarea măsurii de plasare în adăpost.

Art.23. (1) În cazul menționat la art. 22, Consiliul Județean Cluj va solicita în scris autorităților publice și organizațiilor neguvernamentale care gestionează adăposturi pentru animale domestice să procedeze la preluarea animalului considerat abandonat (în cazul animalelor de companie).

Animale sălbatice și domestice

(2) Animalele de companie considerate abandonate, în condiţiile art.22, pot face obiect al adopţiilor de către persoanele interesate, în baza unei declaraţii angajament pe propria răspundere a doritorului, din care să reiasă că deţine resursele necesare – materiale şi de spaţiu, precum şi condiţiile corespunzătoare de creştere şi adăpostire a animalului în cauză, conform reglementărilor legale in vigoare incidente, dovedite cu orice înscris, respectiv că va face demersurile necesare înregistrării în Registrele de evidenţă corespunzătoare, cu achitarea obligatorie, în prealabil, a costurilor efectuate de autoritate cu animalul până la data adopţiei.

Art.24. În cazul animalelor sălbatice, în funcție de starea de sănătate a animalului, precum și rezultatul expertizei medicului veterinar, animalul poate fi eliberat în habitatul lui natural, în cazul în care starea de sănătate permite, sau, se vor căuta soluții alternative în condițiile în care animalul sălbatic nu poate fi eliberat în habitatul lui natural.

Art.25. În cazul animalelor domestice destinate consumului uman, acestea se vor valorifica în condițiile legii.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Încep înscrierile pentru a XVIII-a ediție a GraduatE.ON

Publicat

De

E.ON

Astăzi încep înscrierile pentru a XIII-a ediție a GraduatE.ON, programul adresat tinerilor aflați în ultimul an de studiu, nivel licență sau masterat. Astfel, E.ON susține tinerii aflați la început de drum profesional prin oferirea de stagii de pregătire, pe parcursul cărora vor dobândi nu numai experiență ci vor avea și beneficiile angajaților companiei.

Încep înscrierile pentru a XVIII-a ediție a GraduatE.ON

”Ne bucurăm că an de an se înscriu în acest program tineri motivați să schimbe lumea de mâine a energiei. Faptul că am ajuns deja la a XVIII-a ediție a GraduatE.ON spune multe: pe de o parte, demersul nostru este un sprijin real pentru mulți studenți aflați la final de studii universitare și în căutarea unui loc de muncă ofertant în domeniul în care s-au format și, pe de altă parte, vin după noi tineri care sunt cheia unui viitor pe care ni-l dorim cât mai sustenabil”, a declarat Roxana Băndilă, director Divizie Resurse Umane E.ON.

Studenții și masteranzii din cadrul universităților cu profil tehnic, IT, administrarea afacerilor, vânzări și marketing se pot înscrie în program până în 21 aprilie, pe pagina dedicată. Cei care se califică pentru etapa următoare vor avea de susținut ulterior un interviu telefonic și, ultima etapă este testarea din cadrul Centrului de Evaluare E.ON, care se va desfășura online, pe durata unei zile.

Pregătire la E.ON

Finaliștii vor beneficia de stagii de pregătire în cadrul companiilor din Grupul E.ON România și vor fi îndrumați de mentori dedicați care au menirea de a-i familiariza cu activitățile specifice departamentului ales.

De la debutul programului, prin GraduatE.ON s-au angajat peste 170 de tineri absolvenți. Aproximativ 80% dintre ei au ales să își construiască mai departe o carieră în E.ON și mai mult de jumătate au ajuns să coordoneze echipe sau proiecte importante.

Super talent

„Îmi aduc aminte cu plăcere de prima mea săptămână în cadrul echipei E.ON, săptămâna în care am cunoscut o mulțime de oameni prietenoși și foarte deschiși.

GraduatE.ON m-a ajutat să mă dezvolt atât profesional cât și personal. Mentoring-ul primit mi-a influențat în bine cariera, fiind la început de drum. Simți că ai un super talent și nu știi ce să faci cu el după absolvire? Aplică în GraduatE.ON!” susține Vlăduț Dumitru Suhani, Trainee Inginer, participant în program.

Mai multe informații despre GraduatE.ON sunt disponibile aici.

Despre E.ON România

Grupul german E.ON este unul dintre liderii pieței de energie, având în România o prezență consolidată de-a lungul a 19 ani. Companiile-fanion ale grupului sunt Delgaz Grid și E.ON Energie România, acestea desfășurând activități de distribuție de energie electrică și gaze naturale pentru 3,6 milioane de clienți, respectiv de furnizare a energiei și a soluțiilor energetice pentru circa 3,4 milioane de clienți.

De la intrarea pe piața din România, E.ON a investit peste 2,3 miliarde de euro, în principal în modernizarea rețelelor. Totodată, valoarea contribuțiilor virate la bugetul de stat și bugetele locale se ridică la 3,4 miliarde de euro.

 

Citește mai departe

EVENIMENT

INVENTIVITATEA hoților continuă să surprindă. Poșta Română a reintrat în „hora” ÎNȘELĂCIUNILOR

Publicat

posta romana

Cluj24 trăgea un semnal de alarmă acum câteva zile referitor la metodele prin care hoții încearcă să fraierească oamenii de bună credință. Atunci era vorba  despre mesaje telefonice de la bănci. Azi ne referim la Poșta Română care a reintrat și ea în „hora” înșelăciunilor.

Metoda la care au recurs hoții este cea de a trimite un SMS în numele Poștei Române prin care vi se solicită să dați click pe un link anume pentru a confirma adresa de livrare a unui pachet.

INVENTIVITATEA hoților continuă să surprindă. Poșta Română a reintrat în „hora” ÎNȘELĂCIUNILOR

Hoții sunt atât de „amabili” încât îți dau mură-n gură pașii de urmat, pentru a nu avea probleme. Iar cireașa de pe tort este mesajul de final în care Poșta Română vă urează Sărbători Fericite, cu două luni înainte de Paști.

Iată mesajul în cauză, primit joi de un clujean:

„Poșta Română: Pachetul dvs. a ajuns la depozit, dar este reținut din cauza informațiilor neclare despre adresă și nu poate fi livrat. Vă rugăm să confirmați adresa din link în termen de 12 ore.
https://roptsa.top/posta

(Vă rugăm să răspundeți cu Y. Apoi, opriți mesajul text și redeschideți linkul de activare SMS sau copiați linkul către Safari și deschideți-l)

Echipa Poștei Române vă urează sărbători fericite!”, sună mesajul primit prin SMS.

„Am primit mai multe sesizări legate de acest fenomen. Știm că am fost „luați în vizor” de către cei care practică asemenea înșelăciuni. Departamentul nostru de IT se ocupă pentru rezolvarea acestor probleme. Sfătuim cetățenii să nu dea curs unor asemenea mesaje”, a transmis Florin Gliga, director sucursală Poșta Română Cluj, pentru Cluj24.

Atenție la numerele de telefon sau, cum a fost în cazul de față, adresa de mail de pe care primiți mesajul. Marile companii nu au adrese de mail pe Hotmail, Yahoo sau Gmail. Gândiți-vă de două ori înainte de a acționa. Vorba englezului: „Better be safe than sorry!”.

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

Ce aer RESPIRĂM în Cluj? Agenția pentru Protecția Mediului Cluj: S-au înregistrat DEPĂȘIRI ale valorilor limită

Publicat

Clujul se dezvoltă. Clujul se modernizează. Clujul atrage. Dar cum respiră Clujul? Ce aer avem aici? Cum stă cu poluarea orașul de 5 stele? Cluj24 a adresat o serie de întrebări Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.

Iată, în continuare, răspunsurile acesteia:

„Privind informațiile referitoare la calitatea aerului din județul Cluj, vă aducem la cunoștință următoarele:

Ce aer RESPIRĂM în Cluj? Agenția pentru Protecția Mediului Cluj: S-au înregistrat DEPĂȘIRI ale valorilor limită

În județul Cluj monitorizarea calităţii aerului se realizează prin intermediul celor 6 staţii automate care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului. Stațiile automate de monitorizare a calității aerului sunt dotate cu analizoare care măsoară concentrația de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), particule în suspensie (PM10 şi PM2.5), benzen (C6H6), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), benzo(a)piren.

Datele înregistrate la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului sunt puse la dispoziția publicului AICI;

Evaluarea calității aerului în județ se realizează pe baza datelor înregistrate la stațiile automate de monitorizare a calității aerului și a inventarelor locale de emisii.

În funcție de rezultatul evaluării calității aerului în fiecare zonă sau aglomerare se delimitează arii care se clasifică în regimuri de gestionare I sau II.

Ce aer respirăm în Cluj: Primăria a elaborat planul integrat de calitate a aerului pentru perioada 2020-2024

Municipiul Cluj-Napoca este încadrat în regimul de gestionare I pentru poluanții particule în suspensie fracția PM10 și dioxid de azot, deoarece s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită.

Datorită încadrării municipiului Cluj-Napoca în regimul de gestionare I, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a elaborat planul integrat de calitate a aerului pentru perioada 2020-2024. Planul cuprinde un set de măsuri pentru reducerea concentrației de pulberi în suspensie PM10 și dioxid de azot.

Județul Cluj este încadrat în regimul de evaluare II, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, privind poluanții specificați anterior, deoarece concentrația poluanților monitorizați se află sub valorile limită/valorile țintă. Astfel, Consiliul Județean Cluj a elaborat Planul de menținere a calității aerului pentru județul Cluj pentru perioada 2024-2028. Planul se află în curs de avizare și poate fi consultat AICI.

Ce aer respirăm la Cluj: S-au înregistrat depășiri ale valorii limită zilnice pentru pulberi în suspensie

În perioada noiembrie-februarie (sezonul rece), concentrația pulberilor în suspensie și a dioxidului de azot crește datorită intensificării emisiilor provenite din arderile pentru încălzirea rezidenţială şi împăștierii de material antiderapant pe șosele.

Zonele cele mai poluate din Cluj-Napoca sunt zonele limitrofe arterelor cu trafic rutier intens.

În perioada ianuarie-februarie 2024, în municipiul Cluj-Napoca s-au înregistrat depășiri ale valorii limită zilnice pentru pulberi în suspensie fracția PM10. Acestea sunt: 6 depășiri la stația CJ-2 amplasată pe str. Constanța nr. 6 și 8 depășiri la stația CJ-3 amplasată pe B-dul 1 Decembrie 1918.

Nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită pentru alți poluanți. Față de aceeași perioadă a anului 2023, numărul de depășiri ale valorii medii zilnice, pentru poluantul pulberi în suspensie fracția PM10, este în scădere, în perioada ianuarie-februarie 2023 fiind înregistrate 9 depășiri la stația CJ-2 și 12 depășiri la stația CJ-3.”

Citește mai departe

EVENIMENT

Un bărbat a vandalizat mașini în cartierul Grigorescu. Prins de polițiști, a fost internat în spital

Publicat

politiști

Un bărbat a vandalizat mașini și a fost prins de polițiști Secției 5 Poliție Cluj-Napoca. Aceștia au fost sesizați despre faptul că pe strada Hațeg din cartierul Grigorescu au fost identificate, duminică, mai multe autovehicule deteriorate. 

Cercetat pentru distrugere

”În cauză au fost demarate cercetări, iar în cursul zilei de ieri, 3 martie, un bărbat de 37 de ani, din județul Suceava, bănuit de comiterea faptelor a fost identificat de polițiști și transportat de un echipaj medical la o unitate medicală de specialitate.
În cauză sunt continuate activitățile de cercetare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere”, arată IPJ Cluj.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax