Connect with us

EDUCATIE

ADMITERE liceu 2023: Înscrierile în învățământul profesional și dual au loc între 3 și 7 iulie. REGULI și calendar

Publicat


A fost publicat în Monitorul Oficial calendarul admiterii la liceu în învățământul dual și profesional 2023. Înscrierile vor avea loc în perioada 3-7 iulie 2023, scrie Alba24.ro.

De anul viitor, media la admitere va fi doar cea de la Evaluare Națională. Nu se mai ține cont de mediile din clasele de gimnaziu.

Reguli la admitere liceu 2023 – învățământ profesional și dual

– La admitere pot participa absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023—2024 și nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, potrivit documentului citat de edupedu.ro.

– Inspectoratele școlare alocă locuri distincte în unitățile de învățământ pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și pentru elevii romi.

– Nu se alocă astfel de locuri speciale la calificările la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere.

– Olimpicii – elevii care au obținut, în clasele de gimnaziu, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, pot fi înscriși în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.

– Cetățenii din Ucraina cu statut de elevi pot fi înscriși în clasa a IX-a peste numărul maxim de elevi.

Cum se calculează media de admitere liceu 2023

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba maternă pot opta pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și litertură maternă. Părinții trebuie să completeze o declarație în acest sens, la înscrierea la liceu. Însă acești candidați nu vor fi repartizați computerizat la liceu în clase cu predare limbi minorități naționale.

Criterii departajare candidați cu medii egale

Se folosesc în ordine următoarele criterii:

– nota la Evaluare Națională – proba de limba și literatura română
– nota la Evaluare Națională – proba de matematică
– nota la Evaluare Națională – proba de limbă maternă /proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale
– media generală de absolvire a claselor V-VIII

Dacă la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate notele/mediile menționate mai sus egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

CALENDAR admitere în învățământul profesional și dual – anul școlar 2023-2024

Pregătirea admiterii:

– 17 februarie 2023: Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii. Transmiterea, de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, spre aprobare, la inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB) a propunerii privind componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ profesional, avizată de consiliul de administrație al unității de învățământ;

– 22 februarie 2023: Transmiterea, de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învățământ;

– 24 februarie 2023: Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional se consultă cu operatorii economici parteneri pentru a stabili dacă vor organiza sesiune de preselecție a candidaților și cu privire la probele suplimentare de admitere pentru situația în care numărul de candidați este mai mare decât numărul de locuri;

– 28 februarie 2023: Transmiterea, de către ISJ/ISMB, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a avizului pentru Procedura de admitere și, după caz, pentru Procedura de preselecție. Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a Procedurii de preselecție (după caz) și a Procedurii de admitere, precum și a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionale. De asemenea, se vor preciza perioadele de înscriere și datele planificate pentru eventualele probe de admitere. Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul profesional;

– 1 martie – 12 mai 2023: Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2022—2023, școlarizează elevi în clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.);

– 1 martie – 12 mai 2023: La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional în anul școlar 2023—2024 se desfășoară acțiunea „Săptămâna meseriilor”, cu sprijinul operatorilor economici parteneri;

– 15 mai – 9 iunie 2023: Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecție și/sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional, inclusiv a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online etc.);

– 16-26 mai 2023: Inspectoratul școlar județean (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) organizează târgul ofertelor educaționale;

– 10-12 mai 2023: Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

– 15-16 mai 2023: Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere;

– 17-19 mai 2023: Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
22 mai 2023: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă; Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor;

– 26 mai 2023: Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.

Etapa I de admitere în învățământul profesional

– 3-7 iulie 2023: Unitățile de învățământ gimnazial completează și eliberează fișele de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită aceasta / Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional și dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual;

– 7 iulie 2023: Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional;

– 10-11 iulie 2023: Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție. Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție;

– 10-12 iulie 2023: Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual, de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție;

– 10-12 iulie 2023: Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional, la care nu s-au organizat probe de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat;

– 12 iulie 2023: Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional;

– 13 iulie 2023: Desfășurarea probei suplimentare de admitere și afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba;

– 14 iulie 2023: Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere și rezolvarea contestațiilor;

– 14 iulie 2023: Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional. Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților admiși și a celor respinși în învățământul profesional;

– 15-16 iulie 2022: Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși;

– 17-20 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul profesional.

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional

– 25-27 iulie 2023: Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional și dual pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional;

– 25-27 iulie 2023: Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual;

– 27 iulie 2023: Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional;

– 2 august 2023: Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional;

– 3-4 și 7 august 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși;

– 7 august 2023: Transmiterea, de către comisia de admitere în învățământul profesional din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate în învățământul profesional.

Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale:

– 8-10 august.

Sursa: Alba24.roDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO. Ce a filmat Mr. Beast în Salina Turda. Provocarea de 7 zile realizată de faimosul youtuber american

Publicat

De

Mr. Beast, cel mai urmărit youtuber din lume, s-a aflat săptămâna trecută la Salina Turda, unde, timp de șapte zile, a filmat următorul său video. Youtuber-ul a dezvăluit, pe canalul altul vlogger, care e provocarea pe care a realizat-o în acest timp.

Youtuber-ul american Mr. Beast a zburat de pe cealaltă parte a lumii ca să îndeplinească o provocare „nebunească” nicăieri altundeva decât în Salina Turda.

Ce a filmat Mr. Beast la Salina Turda?

Totul s-a întâmplat săptămâna trecută, când pe internet au circulat zvonuri legate de prezența youtuber-ului în Cluj. Zvonurile au fost confirmate de filmări cu acesta în Parcul Central sau în magazine din municipiu.

Reprezentanții Salinei au anunțat închiderea acesteia pentru șapte zile, însă fără să ofere explicații.

Provocare: șapte zile într-o peșteră

Prezența lui la Cluj a fost învăluită de mister, însă un clip filmat de un alt youtuber relevă motivul pentru care Mr. Beast a fost prezent la Salina Turda.

YouTube video

Într-o provocare în care urmează rutina de dimineață a mai multor celebrități de pe Youtube, FaZe Rug, la rândul său creator de conținut digital, a aflat de la Mr. Beast că este în cursul unei provocări de a supraviețui timp de șapte zile într-o peșteră.

„În acest moment petrec șapte zile într-o peșteră, așa că rutina mea de dimineață este puțin diferită. După cum se vede, părul îmi este puțin uleios, nu am un duș aici, e umed, rece. De obicei mă trezesc și mănânc ceva preambalat și apoi filmez, nu e foarte distractiv”, a spus acesta.

Pe fundalul clipului de câteva secunde filmat de Mr. Beast se poate vedea mobilierul din Salina Turda.

Următorul clip al lui Mr. Beast, filmat la Salina Turda

FaZe Rug reproduce rutina de dimineață a lui Mr. Beast și chiar merge într-o peșteră din apropiere unde își ia micul dejun preambalat – paste cu pui, legume și sos.

„Nici nu mă așteptam la mai puțin de la Mr. Beast, face ceva complet nebun, supraviețuiște timp de șapte zile într-o peșteră. Tocmai ne-a oferit un indiciu cu privire la următorul său video, iar rutina sa de dimineață este specifică locului unde se află el acum”, a spus FaZe Rug.

Cine este youtuber-ul care a petrecut 7 zile în Salină?

MrBeast, al cărui nume real este Jimmy Donaldson, este un cunoscut creator de conținut pe YouTube. Recent, el a doborât recordul de cei mai mulți urmăritori ai unu canal de YouTube, odată cu depășirea pragului de 300.000.000 de followeri.

A devenit faimos datorită videoclipurilor sale de înaltă calitate și cu buget mare, în care organizează diverse provocări și oferă sume impresionante de bani participanților. El este recunoscut și pentru donațiile sale generoase către diverse cauze caritabile și pentru campaniile sale de mediu.

Citește mai departe

EVENIMENT

Unde se dispută DERBY-ul Clujului? Festivalul UNTOLD blochează Cluj Arena

Publicat

cfr

Din cauza desfășurării festivalului UNTOLD, derby-ul Clujului dintre „U” și CFR nu se va juca pe Cluj Arena. Președintele „U” Cluj, Radu Constantea, a confirmat, vineri, pentru Cluj24 că „U” Cluj și CFR ar fi ajuns la un acord, iar duelul se va disputa în Gruia, pe stadionul vicecampioanei României.

Returul se va disputa pe Cluj Arena, stadionul celor de la „U” Cluj. Cluburile așteaptă OK-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.

Unde se dispută DERBY-ul Clujului? Festivalul UNTOLD blochează Cluj Arena

Pentru ca partida să nu se dispute la Sibiu sau Mediaș, cele două părți ar fi ajuns la un compromis. CFR va fi gazdă, iar „U” Cluj va organiza duelul de pe teren propriu în retur.

Primul meci ar urma să se dispute în weekend-ul 3-4 august, în timp ce returul are loc la începutul lunii decembrie.

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Doi jucători de bază de la CFR Cluj și-au PRELUNGIT contractele

Publicat

CFR Cluj, meci cu Parod București

Doi tineri jucători de bază de la CFR Cluj și-au prelungit contractele cu clubul feroviar. Este vorba de portarul Răzvan Sava și de fundașul Matei Ilie.

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că Răzvan Sava și-a prelungit contractul cu CFR Cluj! Astfel, tânărul nostru portar va juca în Gruia cel puțin până la finalul sezonului 2026/2027.

razvan sava

 

Doi jucători de bază de la CFR Cluj și-au PRELUNGIT contractele

Îi urăm multă baftă în continuare la echipa noastră și cât mai multe meciuri reușite!

Vă anunțăm cu entuziasm că și tânărul nostru fundaș, Matei Ilie, și-a prelungit contractul cu CFR Cluj! Apărătorul de 21 de ani va evolua în Gruia cel puțin până la finalul sezonului 2026/2027.

matei ilie

Îi urăm mult succes în continuare în tricoul echipei noastre și cât mai multe reușite”, scrie pe pagina de Facebook a clubului.

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO. Românii din Leeds (Marea Britanie) au dat foc unui autobuz și au răsturnat o mașină de poliție

Publicat

leeds

O revoltă a izbucnit joi seara în orașul Leeds din Marea Britanie, unde sute de cetățeni români, mulți de etnie romă, au incendiat un autobuz și au răsturnat o mașină de poliție după ce autoritățile locale au încercat să ia copiii unei femei.

Potrivit informațiilor, incidentele au început în jurul orei 17 și au continuat până aproape de miezul nopții, iar românii au năvălit în zona Harehills și s-au dedat la acte de violență.

În zonă și-au făcut apariția și numeroși polițiști, care au supravegheat zona inclusiv din elicopter, făcând apel la locuitori să rămână în case.

Protestatarii au aruncat spre polițiști cu pietre, resturi sau sticle de băutură, iar românilor li s-au alăturat și alți locuitori de la periferie de diverse naționalități.

Ne facem dreptate

”Primăria ne-a luat copiii și ne facem dreptate. Dacă nu ne dă copiii înapoi dăm foc la case. Am dat foc, fraților, la autobuz, pentru voi”, a spus un român care a transmis live pe TikTok imagini autobuzul incendiat și care s-a lăudat că a răsturnat mașina de poliție.

Poliția a declanșat o anchetă în acest caz promițând pedepse aspre pentru protestatari.

UPDATE. Revolta a izbucnit după ce serviciile sociale din Leeds au luat cinci copii de la părinţii lor români de etnie romă și după ce au constatat că un bebeluş de 7 luni a fost transportat la spital cu o rană la cap.

 

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax