Connect with us

CULTURA

Pastorala de Paști a mitropolitului Clujului, IPS Andrei: Pacea vine de la Hristos Dumnezeu

Publicat


ips 1

Mitropolitul Clujului, IPS Andrei, a transmis Pastorala la Învierea Domnului intitulată ”Pacea vine de la Hristos Dumnezeu”, care va fi citită, duminică, în toate bisericile de pe raza Mitropoliei.

Preacucernicului Cler, Preacuviosului Cin Monahal

şi dragilor noştri credincioși, urări de pace și bucurie cu prilejul Sfintelor Paști

”Pacea vine de la Hristos Dumnezeu”

„Pace vă las vouă,

pacea Mea o dau vouă,

nu precum dă lumea vă dau Eu”.

(Ioan 14, 27)

Iubiți credincioși,

În ziua învierii Sale din morți, seara, Domnul Iisus Hristos S-a arătat ucenicilor Săi. Ne spune Sfântul Ioan că, „fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii, şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!” (Ioan 20, 19). Marele dar al păcii, Mântuitorul l-a oferit Ucenicilor Săi.

Ce poate fi mai prețios ca darul păcii și armoniei care se revarsă din sânul Sfintei Treimi? Proorocii Vechiului Testament, care-L așteptau pe Mântuitorul, Îl numeau „Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie” (Isaia 9, 5), iar în împărăția pe care El va întemeia-o „lupul va locui laolaltă cu mielul şi leopardul se va culca lângă căprioară; şi viţelul şi puiul de leu vor mânca împreună şi un copil îi va paşte; juninca se va duce la păscut împreună cu ursoaica şi puii lor vor sălăşlui la un loc, iar leul ca şi boul va mânca paie. Pruncul de ţâţă se va juca lângă culcuşul viperei şi în vizuina şarpelui otrăvitor copilul abia înţărcat îşi va întinde mâna.” (Isaia 11, 6-8). Se înțelege că toate aceste metafore se referă la pacea absolută ce va domni între oameni în împărăția Domnului Hristos.

La nașterea Mântuitorului, „s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 13-14). După Înviere, consemnează tot Sfântul Evanghelist Luca, cum o face și Sfântul Evanghelist Ioan, „pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă!” (Luca 24, 36).

Domnul Hristos este Domnul păcii, El întemeiază împărăția păcii veșnice și universale. El aduce „pacea între noi și Dumnezeu, pacea sufletului pătruns de lumina harului, pacea dintre oameni care sunt frați întreolaltă, pacea între popoare, care fac parte din marea familie umană, pacea întregii făpturi, pacea cosmică” .

Pacea aceasta e un dar de la Dumnezeu, însă pentru a se menține, ea pretinde angajarea tuturor oamenilor, și în special a creștinilor. Ea cere conlucrarea cu Hristos, Domnul păcii. Fiecare creștin trebuie să fie un luptător pentru pace, așa cum îi recomandă Sfântul Pavel lui Timotei: „urmează dreptatea, credinţa, dragostea, pacea, cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată” (II Timotei 2, 22).

În spiritul învățăturii lui Hristos creștinii doresc pacea, caută pacea, pășesc pe drumul păcii și luptă pentru pace în comuniune cu toți oamenii din lume care doresc pacea. Biserica, și-n primele veacuri creștine, când erau mari frământări, a propovăduit pacea și înțelegerea între creștini și între toți oamenii din lume.

Sfântul Igantie Teoforul, în scrisoarea sa către Efeseni, ne spune că „nimic nu-i mai bun ca pacea, în care încetează orice război al celor cerești și pământești” . Sfântul Vasile cel Mare zice că pacea „este acest mare și minunat bun” și că „nimic nu este asemenea ei” . Iar Sfântul Ioan Gură de Aur precizează că „atât de mare bun este pacea încât fii ai lui Dumnezeu sunt cei care o fac și o clădesc” . De fapt, zice Însuși Mântuitorul: „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei 5, 9).

Iubiți frați și surori,

icoana 2

Pacea este scumpă pentru sute de milioane de oameni, care doresc să-și ducă viața în liniște și să se bucure de zilele pe care le dă Dumnezeu. Libertatea, egalitatea, dreptatea, frățietatea, conlucrarea, sunt virtuți și valori dorite de toți.

Și, în consens cu cele enunțate, nu sunt oare absurde și catastrofale războaiele, inclusiv cel din Ucraina, purtat între oameni de aceeași cultură și credință? Războiul constitue „una dintre cele mai grave și îngrijorătoare probleme ale omului, în special în epoca noastră. Experiența celor două războaie mondiale, șirul nesfârșit de conflicte armate ce le-au urmat, precum și existența mijloacelor de distrugere, care pot face să dispară… nu doar neamul omenesc, dar și orice urmă de civilizație de pe fața pământului” , trebuie să ne dea de gândit.

Și pentru că ne aflăm la Paști, noi creștinii ar trebui să punem la suflet îndemnul Sfântului Ioan Damaschinul: „Ziua Învierii! Și să ne luminăm cu prăznuirea, și unul pe altul să ne îmbrățișăm. Să zicem: fraților și celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Și așa să strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le” .

Iar dacă căutăm sursa neînțelegerilor și ciocnirilor dintre oameni, să-l cităm pe Sfântul Iacov: „De unde vin războaiele, şi de unde certurile dintre voi? Oare, nu de aici: din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi şi pizmuiţi, şi nu puteţi dobândi ce doriţi; vă sfădiți şi vă războiţi, şi nu aveţi pentru că nu cereţi. Cereţi, şi nu primiţi pentru că cereţi rău”(Iacov 4, 1-3).

Războiul este o încercare tragică a omului, creat de Dumnezeu să trăiască în „iubire, pace și demnitate. Înstrăinarea de Dumnezeu este înstrăinarea de iubire și pace. Mai mult, este înstrăinare și de fundamentul demnității umane. Când omul se înstrăinează de Dumnezeul iubirii și al păcii… se înjosește pe sine însuși și se afundă inevitabil în tulburare și pieire” .

Mântuitorul, Domnul Păcii, e categoric în sentința Sa: „toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri” (Matei 26, 52). Iar pe noi ne învață „să trăim în pace unii cu alţii” (Marcu 9, 50). Sfântul Pavel știe că nu întotdeauna lucrurile depind de noi: „Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii” (Romani 12, 18).

Pentru omul zilelor noastre, unica opțiune rațională este pacea, dacă vrea ca viața să meargă în continuare. Înainte vreme se considera că războiul oferă o ultimă soluționare a diferendelor. Astăzi, realizăm că războiul este irațional, că un al treilea război mondial ar duce la distrugerea totală.

Ca să evităm războiul, trebuie eliminate cauzele care duc la război: nedreptatea, asuprirea, exploatarea, desconsiderarea drepturilor omului și alți factori care cultivă conflictele. Sfântul Pavel, pe bună dreptate, ne îndeamnă: „Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12, 14). Iar Sfânta Liturghie o începem cu invocările: „Cu pace, Domnului să ne rugăm… Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre… Pentru pacea a toată lumea…” . La sfârșitul, ei zicem: „Cu pace să ieșim” .

E minunat condacul Slujbei Învierii, care și el amintește de pacea adusă de Hristos: „Deși Te-ai pogorât în mormânt, Cel ce ești fără de moarte, dar puterile iadului ai zdrobit și ai înviat ca un biruitor, Hristoase, Dumnezeule, zicând femeilor mironosițe: Bucurați-vă! Și Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel ce dai celor căzuți ridicare” .

Suntem convinși că Domnul Hristos ne cheamă să fim „făcători de pace”, să ne rugăm pentru pace, să fim cu atitudinea noastră pacifistă contaminanți și pentru alții. Sunt conștient că aceste cuvinte ajung la dumneavoastră, cei ce sunteți credincioși și căutați biserica, dar cine știe dacă nu vor ajunge și în alte medii și la cei ce pot opri războaiele?

Dreptmăritori creștini,

Dumnezeu, prin Proorocul David, ne zice: „Fereşte-te de rău şi fă binele, caută pacea şi o urmează pe ea” (Psalmul 33, 13). Cei ce-și pun problema vieții spirituale serios caută pacea și sunt convinși că nu armele, ci dragostea creștină va birui.

Este notorie „legenda spicelor care au biruit săbiile”, din folclorul iudaic . Un tânăr se căsătorise cu fiica unui comerciant de spice. Tânărul a fost însărcinat să transporte un snop de spice într-un oraș îndepărtat. Pe drum, o bandă de hoți s-a aruncat asupra lui și i-a cerut să le dea snopul de spice. Tânărul a refuzat, iar hoții au scos săbiile și l-au atacat. Dar tânărul a luat un spic din snop și l-a aruncat asupra hoților. Spicul a început să strălucească ca aurul și a început să reverse o lumină foarte puternică, ca de fulger. Hoții s-au speriat și au fugit, iar tânărul și-a continuat drumul. Niciodată săgețile, sau alte arme, oricât de rafinate ar fi, nu vor izbuti să îngenuncheze spicele, simbol al muncii creatoare. Confruntarea dintre două concepții de viață nu se hotărăște pe câmpul de luptă, ci pe terenul spicelor care oferă oamenilor bunăstarea, care oferă oamenilor pâinea cea de toate zilele.

Este clar că spicele au biruit săbiile, au biruit armele și au adus pacea. Iar Domnul Păcii este Însuși Iisus Hristos. Din făina obținută din spice se face Sfânta Cuminecătură. Sfântul Pavel ne întreabă retoric: „Pâinea pe care o frângem nu este, oare, împărtăşirea cu trupul lui Hristos” (I Corinteni 10, 16).

În spiritul păcii aduse de Hristos este scrisă și poezia „Cântecul potirului” , care ne prezintă poetic prefacerea pâinii, roada spicelor, în trupul lui Hristos. „Podgorii bogate și lanuri mănoase / Pământul acesta Iisuse Hristoase / E raiul în care ne-a vrut Dumnezeu / Privește-Te-n vie și Vezi-Te-n grâne / Și sângerează-n struguri și frânge-Te-n pâine / Tu viață de-a pururi a neamului meu”.

Oamenii au nevoie de pace și liniște, pe care le cerem Domnului Păcii, au nevoie de o viață spirituală normală. De aceea, Biserica cultivă spiritul de prietenie și frăție dintre oameni. Predicând Evanghelia Mântuitorului, ea încearcă să-i facă pe oameni mai buni. Pe bună dreptate, Simion Mehedinți afirmă că „un popor, ca și orice om în parte, atâta prețuiește cât a înțeles din Evanghelie și cât poate să urmeze învățăturii lui Iisus” .

Luptându-ne pentru pace, punem în lucrare Predica Mântuitorului de pe Munte, care-i fericește pe „făcătorii de pace” (Matei 5, 9), și împlinim visul proorocilor. Iubirea creștină ne cheamă să slujim păcii, vieții și binelui oamenilor și să fim potrivnici războiului, neînțelegerilor, care aduc suferință, distrugere și moarte.

Acum când „toate s-au umplut de lumină: și cerul și pământul și cele de dedesubt” , dorim ca Pacea lui Hristos Cel Înviat să vă covârșească sufletele, să aveți sărbători pline de bucurie și de har și vă zicem cu toată convingerea creștină: Hristos a înviat!Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

FOTO. Clujeanul născut pe 29 februarie. ”Am împlinit 14 ani, îmi fac buletinul”. Își ține ziua la termen o dată la 4 ani

Publicat

Clujeanul Zoli Coraian

Zoli Coraian se numără printre puținii clujeni născuți într-o zi de 29 februarie, astfel că pentru el, anul bisect 2024 constituie un bun prilej de a-și sărbători ziua de naștere ”la termen”. Anul acesta își sărbătorește  

”În sfârșit îmi fac și eu astăzi buletin, împlinesc 14 ani, în condițiile în care îmi sărbătoresc ziua de naștere o dată la 4 ani. Vorba prietenilor, eu sunt veșnic tânăr”, a spus sărbătoritul pentru Cluj24, acesta împlinind, în realitate, 56 de ani.

Clujeanul născut pe 29 februarie. ”Am împlinit 14 ani, îmi fac buletinul”. Își ține ziua o dată la 4 ani

Zoli Coraian a precizat că, deoarece s-a născut într-un an bisect, își sărbătorește ziua de naștere fie în 28 februarie, fie în 1 martie, când nu pică 29 februarie.

”În anii bisecți toți prietenii își amintesc că e ziua mea. Este ceva deosebit, pentru că toată lumea reține dacă ești născut în 29 februarie. Dacă, mai nou, nu ții minte zilele de naștere ale prietenilor și nici Facebook-ul nu te atenționează, totuși ziua de 29 februarie îți rămâne în memorie și știi cine este născut în această zi”, a precizat acesta.

Sărbătorește prin muncă

Clujeanul Zoli Coraian

Clujeanul născut pe 29 februarie  își va sărbători, joi, ziua de naștere prin muncă, în condițiile în care este plecat într-o delegație în interes de serviciu în Spania, la Pamplona, pentru finalizarea unui proiect european important.

”Sunt managerul de proiect din partea Asociației de Dezvoltare Intrercomunitară  – Zona Metropolitană Cluj și trebuie să fiu prezent”, a precizat Zoli Coraian, care este și directorul general al ADI-ZMC.

Acesta spune că cel mai mare cadou pe care și-l dorește o dată la 4 ani este o perioadă de odihnă de 2 săptămâni în care nu trebuie să se gândească la nimic, să nu îi sune telefonul și să se poată deconecta.

70 de clujeni născuți în 29 februarie în ultimii 30 de ani

Primăria Cluj-Napoca a transmis, la cererea Cluj24, o statistică a clujenilor născuți în ziua de 29 februarie în ultimii 30 ani. Astfel, din statistică reiese că în perioada 1990 – 2023 sunt doar 70 de persoane născute în ani bisecți, cele mai multe – 15, în anul 2016, și cele mai puține – 4, în anul 2020.

Dintre cei 70, 41 sunt băieți și restul fete.

De remarcat că într-un singur an, la Cluj-Napoca se nasc peste 6.000 de copii.

Zoli Coraian

Zoli Coraian (stg)

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Varga Africanul! Patronul CFR Cluj și-a deschis ACADEMIE de fotbal în Burkina Faso

Publicat

Patronul CFR Cluj, Neluțu Varga, și-a deschis o Academie de fotbal în Burkina Faso. Acolo se pregătesc 600 de copii, talente ale fotbalului african. Varga deține 51% din acțiuni.

Neluțu Varga este un om care nu vorbește în van, iar atunci când promite ceva se ține de cuvânt. La finalul anului trecut, patronul CFR Cluj avea în plan să se asocieze cu o puternică Academie din Africa. Acum totul a devenit realitate, scrie Fanatik.

FOTO. Varga Africanul! Patronul CFR Cluj și-a deschis ACADEMIE de fotbal în Burkina Faso

Motivat de profiturile realizate de CFR Cluj din vânzarea fotbaliștilor de pe „Continentul Negru”, Neluțu Varga s-a hotărât să-și deschidă o Academie de Fotbal în această zonă a lumii. Cel mai recent exemplu este Emmanuel Yeboah, vândut la Brondby pentru 1,8 milioane de euro,

Iar acum, visele au devenit realitate. Patronul lui CFR Cluj se află în aceste zile la Ouagadougou, capitala statului african Burkina Faso, unde a deschis Academia de Fotbal Salitas. El i-a luat-o astfel înainte rivalului Gigi Becali care avea în plan să investească într-o școală de fotbal din Africa de Sud, după transferul lui Siyabonga Ngezana.

Varga Africanul: Sper să producă jucători de mare valoare pentru CFR Cluj

În prezența a numeroși ziariști și oficialități locale, Neluțu Varga și-a inaugurat cu mare fast Academia, una care speră să producă jucători de mare valoare pentru CFR Cluj. Jucători care, după ce vor aduce trofee pentru gruparea ardeleană, sunt așteptați să ajungă la echipe de top ale Europei și, de ce nu, chiar și în Champions League.

Fiind vorba de un proiect de o asemenea anvergură, evident că și banii investiți au fost pe măsură. Pentru început, Neluțu Varga și asociatul său au contribuit cu impresionanta sumă de 700.000 de euro, însă lucrurile nu se vor opri aici.

Pentru că vorbim de o Academie în care vor învăța tainele fotbalului peste 600 de copii și cheltuielile vor fi pe măsură. Astfel că alte sume importante vor fi alocate pentru masă, vitaminizare, echipamente, dar și pentru achiziționarea unui autocar ultramodern.

Varga Africanul: E un proiect ambițios, la care visez de mult timp

Neluțu Varga nu este singur în această „aventură” din Burkina Faso, ci este susținut de un asociat puternic. Patronul lui CFR Cluj deține 51% din acțiunile Academiei de Fotbal Salitas, restul de 49% din acțiuni fiind în posesia colonelului maior Yacouba Quedraogo.

„Eu am 51% din Academie, restul de 49% aparțin unui om minunat de aici, din Burkina Faso, care iubește fotbalul cu aceeași patimă ca și mine. Sperăm să scoatem jucători de mare valoare, adevărate perle, care după ce vor juca la CFR Cluj  să ajungă să evolueze la marile echipe ale Europei.

Este un proiect ambițios, la care eu visez de mult timp, și mă bucur că am făcut astăzi pasul cel mare și am inaugurat această Academie. O Academie care va aduce multe valori în campionatul românesc. Sunt convins că vom produce jucători de Champions League, jucători de mare valoare, care ne vor ajuta pe viitor să aducem cât mai multe titluri la CFR Cluj.

Pentru mine este un vis îndeplinit. Sunt foarte fericit și sunt convins că e un drum formidabil pe care am plecat. Va fi o aventură a fotbalului, cum probabil nu s-a mai făcut niciodată pentru România”, a declarat Neluțu Varga în exclusivitate pentru FANATIK.

Foto: Fanatik

 

Citește mai departe

ECONOMIE

ANALIZĂ. Radu Georgescu: Euro a CRESCUT la 4,97 lei

Publicat

euro pixabay

Creșterea aversiunii față de risc a depreciat moneda unică și valutele de la marginea zonei euro, inclusiv leul.

După ce cursul euro a scăzut marți la 4,9686 lei, minimul ultimelor două luni, acesta a crescut la jumătatea săptămânii la 4,97 lei, în timp ce tranzacțiile se realizau în culoarul 4,967 – 4,971 lei.

ANALIZĂ. Radu Georgescu: Euro a CRESCUT la 4,97 lei

Piața monetară a fost stabilă, în condițiile existenței unui excedent de monedă națională în piață, de circa 60 miliarde lei, care în loc să meargă în economie prin creditare, ajunge la BNR, pentru a profita de dobânda la facilitatea de depozit care este de 6%.

Miercuri, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 6,08%, cea mai mică valoarea începând cu data de 7 iunie 2022. Indicele la 6 luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a consolidat la 6,11%, cel mai mic nivel începând cu 31 mai 2022, iar cel la 12 luni s-a oprit la 6,12%, valoare apropiată de cea din 22 mai 2022.

Moneda americană s-a apreciat față de principalele monede,inclusiv euro, înainte de publicarea unor date economice fundamentale venite din partea economiei Statelor Unite.

„Euro a pierdut teren și în fața francului elvețian și a lirei sterline”

Îmbunătățirea redusă din februarie a încrederii consumatorilor din zona euro, ceea ce indică existența unor sentimente de pesimism, au depreciat moneda unică la 1,0796 – 1,0848 dolari, astfel că media monedei americane a crescut de la 4,5785 la 4,5955 lei.

Euro a pierdut teren și în fața francului elvețian și a lirei sterline, iar cursul acestora a crescut la 5,2225 lei, respectiv 5,8118 lei.

Prețul gramului de aur a scăzut marginal la 299,4697 lei, în timp ce metalul galben a scăzut la 2.025 – 2.032 dolari.

În regiune, media monedei poloneze s-a depreciat la 4,3116 zloți/euro iar a celei maghiare la 391,26 forinți/euro.

Bitcoin a atins un nou maxim al ultimilor doi ani de 59.875 dolari și se apropie de maximul de 68.990,90 dolari atin în noiembrie 2021. Și celelalte criptomonede au profitat de avansul luat de principala monedă digitală. Ethereum s-a apreciat la 3.232 – 3.370 dolari.

Sunt folosite date și informații disponibile până la ora 14:00

Citește mai departe

EVENIMENT

Expoziție de SUPERCARS în Iulius Mall Cluj: Lamborghini Urus, Audi R8, Mercedes-Benz AMG și multe altele

Publicat

Culori îndrăznețe, design aerodinamic și mulți cai putere sub capotă îi așteaptă pe clujeni la Iulius Mall, în această săptămână. Best Rally Challenge a venit cu o expoziție pentru fanii mașinilor puternice, iar până pe 20 martie pasionații sunt așteptați să admire bijuteriile pe patru roți expuse în Iulius Mall.

Best Rally Challenge, evenimentul care aliniază la linia de start unele dintre cele mai puternice mașini, vine cu o expoziție auto în Iulius Mall, în cadrul căreia curioșii pot vedea o parte dintre mașinile momentului. Puterea, viteza și manevrabilitatea sunt printre cele mai importante caracteristici pentru mașinile din clasa supercars expuse până pe 20 martie 2024, în zona Zara din Iulius Mall.

Expoziție de SUPERCARS în Iulius Mall Cluj: Lamborghini Urus, Audi R8, Mercedes-Benz AMG și multe altele

Un model de Lamborghini Urus Performante, dar și un Lamborghini Aventador SVJ Limited Edition 1 of 800, care impresionează, atât prin designul distinctiv, cât și prin motorizarea puternică, un BMW 840 dotat cu M Aerodynamics Package și M Sport Pachet, un Audi R8 și un Mercedes-Benz AMG GT S Coupe sunt o parte dintre mașinile pe care curioșii le pot vedea în Iulius Mall.

Atmosfera, adrenalina și bucuria raliului se vor resimți în Iulius Mall, vineri, 1 martie, când moderatorii de la postul național Radio Impuls vor avea o emisiune live în cadrul expoziției. Evenimentul din Iulius Mall vine și cu surprize și giveaway-uri pentru cei care vizitează expoziția de mașini.

Vino în Iulius Mall și descoperă mașinile din clasa supercars!

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax