Connect with us

EDUCATIE

Calendarul ADMITERII la liceu 2024 – înscrieri, reguli, repartizare computerizată. Ce trebuie să știe elevii de clasa a VIII-a

Publicat


Examenul de titulatizare are loc miercuri, 17 iulie

A fost publicat în Monitorul Oficial ordinul 6154/2023 privind admiterea în învățământul liceal, în anul școlar 2024-2025, scrie Alba24.ro.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a se va desfășura în perioada 11-12, respective 15-22 iulie 2024.

Repartizarea computerizată va fi în 24 iulie 2024.

Primul criteriu de departajare în cazul mediilor de admitere egale, la repartizare computerizată, va fi media din clasele V-VIII.

Media de admitere liceu 2024

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă:

– media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.

În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Cum se calculează media de admitere la vocațional, artistic, sportiv, teologic și militar

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2024 – 2025

Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA

unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
MFA = media finală de admitere.
Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA

unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini
MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
MFA = media finală de admitere
Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:
0,2 MA + 0,8 NP = MFA

unde:

NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică
MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
MFA = media finală de admitere.

Calendar admitere liceu 2024
Organizarea admiterii

– 13 mai: afișarea ofertei de școlarizare; stabilirea codurilor pentru unitățile de învățământ/filiere, profiluri, specializări; crearea bazei de date cu elevii de clasa a VIII-a, la nivel județean; tipărirea/postarea broșurii de admitere
– 13-17 mai: transmiterea broșurilor de admitere la școli
– 20 mai – 14 iunie: ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii (inclusiv prin telefon, e-mail, videoconferință online)
– 20 iunie: școlile trimit la comisia de admitere județeană baza de date cu mediile de absolvire ale elevilor de clasa a VIII-a, inclusiv lista cu elevii corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați (prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată)
– 9 iulie: comisia națională de admitere transmite către comisiile județene baza de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană (prin activarea secțiunilor în aplicația informatică); părinții candidaților care optează pentru media la evaluare națională fără a fi luată în calcul rezultatul la proba de limbă maternă depun declarații în acest sens la secretariatele școlilor
– 10 iulie: anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților claselor a VIII-a

Probele de aptitudini

– 3 – 15 mai 2024 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
– 16 – 17 mai 2024 Înscrierea pentru probele de aptitudini
– 21 – 24 mai 2024 Desfăşurarea probelor de aptitudini
– 27 mai 2024 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
– 31 mai 2024 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini.

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

– 10 iulie 2024 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
– 11 iulie 2024 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

– 13 – 15 mai 2024 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
– 16 – 17 mai 2024 Înscrierea candidaţilor. Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor  pot fi depuse la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 27 mai 2024.
– 21 – 24 mai 2024 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
– 27 mai 2024 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
– 31 mai 2024 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
– 3 – 4 iunie 2024 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
– 14 iunie 2024 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de învăţământ de proveniență

Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025

– 11-12 iulie 2024, 15-22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/ transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
– 19-22 iulie 2024: completarea opțiunilor în fișele de înscriere – candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025
– 20-21 iulie 2024: completarea opțiunilor în fișele de înscriere – candidații care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși
– 11-12 iulie 2024, 15-19 iulie 2024: introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
– 11-12 iulie 2024, 15-19 iulie 2024: verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
– 22 iulie 2024: termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată. Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de  opțiuni  originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
– 23 iulie 2024: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
– 24 iulie 2024: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025. Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București
– 25-30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
– 30 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
– 31 iulie – 2 august 2024: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025

– 2 august 2024: afișarea locurilor rămase libere (la centrul de admitere)
– 5 august 2024: înscrierea candidaților la probele de aptitudini/limbă modernă/maternă
– 6-7 august 2024: desfășurarea probelor de aptitudini/limbă modernă/maternă
– 8-9 august 2024: afișarea rezultatelor la probele de aptitudini. Rezolvarea eventualelor contestații
– 12-14 august 2024: Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă. Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.
– 19 – 20 august 2024 Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București

Admiterea candidaților pentru învățământul seral

– 13 mai 2024 Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025
– 15 iulie 2024 Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral.
– 25 – 26, 29 – 30 iulie 2024: Înscrierea la învățământul seral a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025
– 31 iulie – 2 august 2024 Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025 pe locurile de la învățământul seral

Admiterea candidaților pentru învățământul cu frecvență redusă

– 13 mai 2024 Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 20 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv
– 15 iulie 2024 Anunțarea calendarului admiterii la învățământ cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv
– 25 – 26, 29 – 30 iulie 2024 Înscrierea la învățământul cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv
– 31 iulie – 2 august 2024 Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv pe locurile pentru învățământul cu frecvență redusă

Admitere liceu 2024 – repartizare în două etape

Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două etape.

La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă numai elevii care au susținut evaluarea națională.

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi, respectiv pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, desfășurată înaintea etapei de repartizare computerizată.

După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situațiile speciale respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăși numărul maxim legal de elevi la clasă.

Repartizare computerizată 2024 – departajarea candidaților cu medii egale

Prin excepție, pentru repartizarea computerizată, în cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

– media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
– nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale
– nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale
– nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

Admitere liceu 2024 – alte reguli

În procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi realizate în unitatea de învățământ și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online etc.).

Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi consultanță absolvenților clasei a VIII-a și părinților/reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni.

Admitere liceu 2024 – repartizare olimpici și candidați CES sau romi

Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024—2025, inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, peste numărul de locuri repartizat unităților de învățământ, 1—2 locuri speciale suplimentare la clasă pentru elevii romi, respectiv 1—2 locuri suplimentare la clasă, distincte în unitățile de învățământ de masă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, care susțin evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi.

Locurile distincte alocate pentru elevii romi, respectiv pentru elevii cu CES vor fi distribuite în mod egal între unitățile de învățământ liceal, stabilite de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Elevii care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot fi înscriși în clasa a IX-a, în anul școlar 2024-2025, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.

Admitere liceu 2024 – la clase cu predare în regim bilingv
Unitățile de învățământ preuniversitar în care funcționează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o probă de verificare a cunoștințelor la limba modernă (nivel lingvistic A2).

Examenul de verificare a cunostințelor de limbă modernă constă din două probe:

– proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu
– proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte.

Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competențelor de înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciții de realizare a unor corespondențe, text lacunar.

Timpul pentru proba scrisă este de 60 minute.

Pentru proba scrisă se pot depune contestații, la centrul la care s-a desfășurat proba, în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învățământul liceal.

Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și de participare la conversație de nivel A2.

La proba orală nu se admit contestații.

Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă. Punctajele finale obținute la cele două probe (scrisă și orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obținându-se astfel nota finală a candidatului.

Elevul care a obținut minimum nota 6 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă este considerat admis.

Proba nu se organizează pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători.

Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca coduri distincte pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

Admiterea candidaților la clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni.

Echivalarea pentru admitere la clasele cu predare în regim biligv

Candidații care, pe parcursul învățământului gimnazial, promovează examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute, cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

Pot depune cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 (în situații speciale, se poate recunoaște și echivala și adeverința eliberată de instituția/organizația respectivă, însoțită de fișa rezultatelor obținute).

Aceștia primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

Candidaților care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obținute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației, și li se echivalează cu nota 10 la probă.

Depunerea dosarelor de înscriere

La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată „Conform cu originalul” de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe.

Candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, se repartizează în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024—2025.

După derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar, dacă se mai înregistrează solicitări de înscriere în clasa a IX-a în învățământul liceal de stat ale candidaților din seria curentă, precum și ale candidaților din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024—2025, inspectoratul școlar, prin comisia județeană de admitere/a municipiului București, îi repartizează pe acești candidați, în intervalul 28 august 2024 — până la data începerii cursurilor anului școlar 2024—2025, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere; pe absolvenții clasei a VIII-a, care nu au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V—VIII.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

ADMINISTRAȚIE

CTP Cluj: Stația Traian Vuia Nord va fi SUSPENDATĂ pe toată durata lucrărilor la Park & Ride-ul de la aeroport

Publicat

park&ride 3

CTP Cluj anunță că stația de transport în comun Traian Vuia Nord va fi suspendată pe toată durata lucrărilor la Park & Ride-ul de la aeroport.

„Incepand cu data de 25.07.2024 vor demara lucrarile de interventie in carosabil pe strada Traian Vuia, la obiectivul de investitii Park&Ride.

CTP Cluj: Stația Traian Vuia Nord va fi SUSPENDATĂ pe toată durata lucrărilor la Park & Ride-ul de la aeroport

In aceasta etapa de lucrari se impune blocarea traficului pe banda 1 de circulatie pe sensul de intrare in oras. Astfel, pe durata desfasurarii lucrarilor, statia de imbarcare / debarcare calatori ʺTraian Vuia Nordʺ, va fi suspendata”, a comunicat CTP.

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO FOTO. Clujul are un canal, ce facem cu el? Canalul MORII, istorie și prezent în peisajul urbanistic al orașului

Publicat

canalul morii

Veneția are Canal Grande, Amsterdamul și Bruge-ul au fiecare o mulțime de canale, unul mai frumos ca altul, Cluj-Napoca are Canalul Morii. Timp de zeci de ani, autoritățile s-au jucat de-a „uite canalul, nu e canalul”. Peste tot în Europa, un astfel de curs de apă ce traversează o urbe este mană cerească. Rățuște, peștișori, pe alocuri promenade cu bărcuțe, sunt doar câteva atracții ale unui astfel de canal. 

Canalul Morii sau Canalul Morilor din Cluj-Napoca (în maghiară Malomárok) este un canal artificial, o ramură a Someșului Mic care curge aproximativ paralel cu acesta pe o distanță de 7,2 km.

canalul morii

VIDEO FOTO. Clujul are un canal, ce facem cu el? Canalul MORII, istorie și prezent în peisajul urbanistic al orașului

Pornind din Someș la marginea părții vestice a orașului, curge pe toată lungimea străzilor Cardinal Iuliu Hossu și Andrei Șaguna, străpunge cartierele Mărăști și Bulgaria, unde se se reîntâlnește cu râul.

Concret, Canalul Morii se desprinde de Someș chiar la intrarea în orașul Cluj-Napoca, lângă microhidrocentrala de pe Someșul Mic. Porțiunea din canal până la Parcul Rozelor e cea mai sălbatică din întreg traseul, fără amenajări.

canalul morii

La intrarea pe strada George Barițiu, Canalul Morii e acoperit de dale betonate, până la strada Andrei Șaguna – doar pentru o porțiune, căci în Piața Mihai Viteazul canalul e din nou acoperit, iar pe dalele betonate au fost ridicate, o vreme, gherete comerciale, mai ales pe strada Argeș.

Scurt istoric

Conform unui document din 1558, consiliul orașului a ordonat săparea unui canal pentru a igienizarea râului Someș în oraș. Prima atestare a barajului de la începutul canalului lângă Mănăștur datează din secolul al XVI-lea.

Acesta a fost folosit pentru a controla cantitatea de apă eliberată în Canalul Morii, care era suficientă pentru a face să funcționeze morile de făină de pe malurile Canalului.

Un baraj nou, mai înalt, a fost construit la sfârșitul anilor 1970, după care debitul de apă în șanțul morii a fost aproape inexistent. Niciuna dintre morile de pe canal nu mai există în prezent.

moara

A fost o lucrare hidrologică de anvergură, care a angajat întreaga comunitate urbană și care a făcut posibilă creșterea numărului de mori care funcționau în oraș și diversificarea activității acestora.

Una dintre morile amplasate pe Canalul Morii era, de exemplu, Moara de Hârtie, amplasată între parcurile Rozelor și Victor Babeș. Construită în 1718 de Ordinul Iezuit și renovată în 1832, e cea mai veche clădire cu caracter industrial a orașului. După al doilea război mondial, clădirea a fost aproape distrusă.

Era 1933 când ultima moară de pe râu a fost demolată. E vorba de moara amplasată la intersecția străzilor ce acum se numesc Regele Ferdinand și George Barițiu.

canalul morii

Prezent

După ce ani de-a rândul, canalul a fost acoperit pe o porțiune, recent au început lucrările de decopertare pe str. George Barițiu, iar după decopertare urmează partea mai dificilă și anume igienizarea canalului și menținerea sa la cele mai înalte standarde de curățeni.

Neîngrijit, transformat într-o  ghenă de gunoi ce emana vara mirosuri pestilențiale, Canalul Morii se vrea redat orașului sub forma unei atracții urbanistice. Rățuștele sunt gata pregătite, mai trebuie să pregătim locuitorii, mai exact mentalitatea lor. Pentru că atâta timp cât se vor scoate din canalizare scutece și cârpe, nu putem avea pretenții prea mari.

Sursa: Wikipedia

Video: YouTube

 

 

 

Citește mai departe

EDUCATIE

Admitere la liceu Cluj. 3.670 de absolvenţi ai claselor a VIII-a au fost admiși. Ce școli au ales elevii de 10

Publicat

De

Admitere liceu Cluj

3.670 de absolvenţi ai claselor a VIII-a au fost admiși în învăţământul liceal de stat, în anul școlar 2024–2025, ca urmare a primei etape de repartizare computerizată, desfășurată miercuri, 24 iulie.

67 de elevi, dintre care 61 din județul Cluj, nu au putut fi admiși în prima etapă din cauza faptului că nu au completat suficiente opțiuni.

Admitere liceu Cluj. 3.670 de absolvenţi ai claselor a VIII-a au fost admiși

În prima etapă a repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat au fost repartizați 3.670 de elevi din totalul celor 3.737 de elevi cu opțiuni completate, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Repartizarea computerizată a absolvenților claselor a VIII-a, în învățământul liceal de stat, s-a desfășurat miercuri, 24 iulie 2024, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu respectarea ordinii opțiunilor elevilor, așa cum sunt acestea consemnate în fișa individuală a fiecărui elev.

Cei mai mulți elevi sunt la filiera teoretică

Pe filiere educaționale, 2.387 de candidați au fost repartizați la filiera teoretică, iar 1.283 de candidați la filiera tehnologică.

La nivelul județului Cluj, distribuția candidaților din județul Cluj repartizați, în județ, pe tranșe de medii, pentru Admiterea 2024, se prezintă astfel:

Ce școli au ales elevii de 10

Cei 7 candidați cu media 10 de admitere au optat pentru următoarele unități de învățământ preuniversitar:

  • COLEGIUL NAȚIONAL ,,EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA (4),
  • LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA (1),
  • LICEUL TEORETIC ,,NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA (1),
  • LICEUL TEORETIC ,,AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA (1).

Citiți AICI mai multe despre elevii de 10 ai Clujului la Evaluarea Națională

De asemenea, au precizat reprezentanții IȘJ Cluj, au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate din data de 24 iulie 2024:

  • 646 de elevi la specializări în cadrul filierei vocaţionale;
  • 17 elevi în învăţământul militar;
  • 74 de elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor cu CES;
  • 59 de elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor de etnie rromă.

67 de elevi nu au putut fi repartizați în această etapă

67 de elevi, dintre care 61 din județul Cluj, nu au putut fi admiși în prima etapă, întrucât nu au completat suficiente opţiuni.

Aceștia vor intra în a doua etapă de repartizare, în perioada 12-20 august 2024, alături de candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen (25-30 iulie 2024), precum și de candidații care nu au participat în prima etapă de admitere.

81 de locuri disponibile în a doua etapă

La nivelul județului Cluj, în a doua etapă de repartizare, din cadrul Admiterii 2024, sunt disponibile 81 de locuri la liceu.

Repartizarea elevilor, în cadrul celei de a doua etape, va avea loc în perioada 19-20 august 2024, iar comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în a doua etapă a Admiterii 2024, în învățământul liceal de stat, se va realiza conform procedurii stabilite la nivelul Comisiei județene de admitere, din cadrul I.Ș.J. Cluj.

Cum se pot înscrie la liceu elevii reveniți în țară, repatriați sau refugiați

Elevii reveniți în țară, repatriați, refugiați se pot înscrie în clasa a IX-a, independent de termenele din calendarele metodologiei de admitere în învățământul liceal de stat, profesioal, dual.

Aceștia vor urma procedura referitoare la echivalarea studiilor.

Toate informațiile și detaliile cu privire la admiterea în învățământul liceal de stat, învățământul vocațional și învățământul profesional, dual, precum și Broșura ADMITERE 2024, sunt disponibile și pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

 

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Violența domestică e în floare la Cluj. Peste 900 de apeluri la poliție în doar 6 luni

Publicat

De

Poliția Cluj

În primele șase luni ale acestui an, în județul Cluj au fost sesizate cele mai multe acte de violență domestică de până acum.

Tot în primele 6 luni ale anului au fost emise peste 400 de ordine de protecție ale victimelor violențelor în familie.

Violența domestică e în floare la Cluj. Peste 900 de apeluri la poliție în doar 6 luni

909 cazuri de violență domestică au fost sesizate în primele șase luni din anul 2024, cele mai multe, potrivit unui raport al Inspectoratului de Poliție Cluj.

Dintre acestea 537 au fost infracţiuni de lovirea sau alte violenţe.

De asemenea, în 57 de cazuri a fost vorbade abandon de familie şi au fost înregistrate și 83 de infracţiuni de ameninţare.

Peste 400 de ordine de protecție emise la Cluj

În șase luni, au fost emise peste 400 de ordine de protecție ale victimelor violenței domestice, conform IPJ Cluj.

Este vorba de 215 ordine de protecție provizorii și de 187 de ordine de protecţie.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax