Connect with us

EVENIMENT

Măsuri de prevenție a răspândirii COVID-19 la Curtea de Apel Cluj

Publicat


Curtea de Apel Cluj a emis o serie de măsuri menite să împiedice răspândirea Covid-19, în actuala situație a creșterii ratei de infectare.

„Având în vedere dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr. 932 din data de 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor ce se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVID-19;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 874/81/2020 emis de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-Cov-2 pe durata stării de alertă, precum și Ordinul nr.v 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, în perioada stării de alertă;

având în vedere situaţia complexă generată de evoluţia şi de creşterea zilnică progresivă a numărului de persoane infectate, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, respectiv în raza administrativ-teritorială a judeţului Cluj, la nivelul municipiului Cluj-Napoca rata de incidenţă cumulată a cazurilor de Covid 19 depăşind pragul de 5,18/1000 de locuitori;

în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă şi reducerea riscului de îmbolnăvire a personalului fiecărei instanţe judecătoreşti şi, în egală măsură, a tuturor participanţilor la înfăptuirea actului de justiţie, precum şi pentru stabilirea şi unificarea procedurilor de lucru, la nivelul Curţii de Apel Cluj.

în exercitarea atribuţiilor stabilite prin dispoziţiile art.46 alin.1 din Legea nr.304/2004 şi cele ale art.7 alin.7 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hot. CSM nr. 1375/17.12.2015,

Preşedintele Curţii de Apel Cluj

D E C I D E

Art. I. Începând cu data emiterii prezentei decizii, se stabilesc următoarele măsuri de prevenție și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19:

Art. 1. (1) Accesul în sediul Palatului de Justiţie din Cluj, este permis cu respectarea condiţiilor obligatorii de acces, referitoare la: respectarea limitei maxime admise a temperaturii corporale; dezinfectarea mâinilor, la uşa de accces în sediul instanţei, precum şi în sălile de judecată, purtarea unei măşti de protecţie; respectarea unei distanţe sociale de minimum 1,5 m.

(2) Accesul persoanelor citate în cauzele pe rolul instanţelor şi al parchetelor care îşi au sediul în Palat, inclusiv aparţinătorii, este permis în sediul instanţei numai în ziua şi pentru ora menţionate în citaţie, cu 15 minute înainte de ora stabilită şi se va face prin prezentarea citaţiei şi a unui act de identitate.

(3) În scopul punerii în aplicare a prevederilor alin.(2), grefierii-şefi de secţii/instanţe, vor pune la dispoziţia persoanelor din cadrul detaşamentului care asigură paza la cele două intrări principale ale Palatului de Justiţie listele zilnice de şedinţă, cu cel puţin de 24 ore înainte de ziua şedinţei.

(4) Se interzice accesul în sediul Curţii de Apel Cluj tuturor persoanelor, inclusiv a celor care au calitatea de angajaţi ai instanţei, aflate în una sau mai multe din următoarele situaţii:

– au călătorit, în ultimele 14 zile, într-una dintre zonele de risc;

– au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecţie cauzată de SARS-CoV-2 ;

– prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie.

Persoanele citate într-un proces aflat pe rolul Curţii de Apel Cluj sau acela al instanţelor arondate, aflate în una dintre aceste ipoteze, vor fi îndrumate să se adreseze de îndată medicului de familie şi direcţiei de sănătate publică de la domiciliu/locuinţa efectivă – pentru asigurarea de asistenţă medicală şi luarea măsurilor de carantină sau de autoizolare prevăzute de lege. Totodată, au obligaţia de a înştiinţa completul de judecată despre această situaţie, prin poşta electronică.

Angajații Curții de Apel Cluj vor informa conducerea instanței și vor solicita un test rapid de identificare a virsului Sars-Cov 2.

Art.2. Condiții de acces. (1) Se interzice accesul în Palatul de Justiție din Cluj persoanelor a căror temperatură corporală depășește 37,3C.

(2) La intrarea în sediul instanței și în sala de judecată, sunt obligatorii următoarele măsuri:

– dezinfectarea mâinilor;

– utilizarea unei măști de protecție, în condițiile prescrise prin lege.

(3) Pe coridoare, în sălile de judecată şi în birouri, este obligatorie respectarea unei distanțe sociale de minimum 1.5 m și evitarea unor contacte directe care nu respectă distanța socială recomandată, pentru o perioadă mai mare de 15 minute.

(4) Pe toată durata prezenței în Palatul de Justiție din Cluj, este obligatorie respectarea măsurilor de igienă şi de protecţie recomandate de autorităţile naţionale competente pentru prevenirea infecţiei cu SARS-CoV-2, virusul gripal sau alte infecţii respiratorii transmisibile.

Art.3. (1) Staționarea în sediul Palatului de Justiţie este permisă numai până la finalizarea dosarului sau a procedurii pentru care a fost permis accesul.

(2) Se interzice staționarea publicului în Palatul de Justiție, după ora 14, cu excepţia participanţilor la procedurile judiciare (justiţiabili, avocaţi, consilieri, experţi etc.) programate în ziua respectivă, a căror derulare excede limitei de timp anterior menţionată.

(3) Se recomandă ca în situaţiile în care justiţiabilii sau ceilalţi participanţi la proces nu au posibilitatea transmiterii cererilor, căilor de atac şi altor înscrisuri la instanţe prin fax ori prin e-mail şi nici aceea a consultării dosarelor şi a informaţiilor necesare în format electronic să se prezinte pentru depunerea de înscrisuri ori pentru studiul cauzelor aflate pe rol. În aceste situații, se va permite accesul către arhivele şi registraturile instanţelor, cu păstrarea distanţei sociale minime de 1,5 m, pentru cel mult trei persoane simultan către fiecare arhivă/registratură, având prioritate avocaţii, consilierii juridici, consilierii de probaţiune şi experţii. Timpul de staţionare în aceste spaţii nu va depăşi timpul necesar pentru depunerea de documente, respectiv pentru studiul dosarelor.

(4) Cererile privind solicitarea de informaţii de interes public, conform Legii nr. 544/2001, vor fi transmise prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind disponibile şi numai în situaţii excepţionale, temeinic justificate, prin prezentarea la Biroul de informaţii şi relaţii publice, cu păstrarea distanţei sociale minime de 1.5 m. Timpul de staţionare în aceste spaţii nu va depăşi durata necesară pentru depunerea cererilor sau pentru furnizarea pe loc a informaţiilor solicitate. Dacă răspunsul nu poate fi transmis în aceste interval de timp, va fi avută în vedere formularea ulterioară a răspunsului, în scris, cu respectarea termenelor legale.

Art. 4. Managerul economic va identifica resursele bugetare şi va iniţia, de îndată, procedurile de achiziţie, în scopul:

– asigurării echipamentelor de protecţie (măşti de protecţie) pentru personalul angajat al instanţei şi procurorii de şedinţă, în mod continuu;

– asigurării produselor de igienă şi dezinfecţie (70% alcool), la porţile de acces în clădire, în birouri, în sălile de judecată, în zona arestului preventiv;

– dezinfecția sălilor de judecată, a registraturilor şi arhivelor, prin nebulizare, o dată pe săptămână, până la încetarea stării de alertă;

Art.5. Prim-grefierul Curții asigură coordonarea şi controlul măsurilor necesare pentru efectuarea de către personalul cu atribuții de curățenie a unei maxime igiene la locul de muncă, în birouri, săli de judecată, holuri de acces, punctele sanitare, prin spălarea zilnică a suprafețelor de contact cu detergent, urmată de utilizarea unui dezinfectant( concentrație 70% alcool), prin ștergerea repetată a tuturor obiectelor de uz comun cu dezinfectant, a meselor de lucru, inclusiv în sălile de judecată, prin aerisirea spațiilor închise, în mod repetat.

(2) Personalul cu atribuții de curățenie va proceda zilnic la igienizare, urmată de aplicarea unui agent pentru dezinfecția spațiilor comune, birouri, săli de ședință, registratură, arhivă, holuri de acces din sediul Curții de Apel Cluj.

(3) Dezinfectarea clanțelor, a meselor și a tuturor obiectelor supuse atingerilor repetate, la porțile de acces în clădire, în birouri și în sălile de judecată, se va asigura minim o dată pe zi și suplimentar ori de câte ori este necesar, la solicitarea completului de judecată. De asemenea, va fi

dezinfectat spațiul dedicat cazării persoanelor lipsite de libertate, la finalul programului de lucru, în zilele în care acest spațiu este utilizat.

(4) Spaţiile în care are acces publicul (săli de şedinţă, registraturi, arhive, BIRP), precum şi birourile vor fi aerisite câte 10 minute, la fiecare oră.

(5) Prim-grefierul va lua măsurile necesare pentru a asigura permanent recipiente cu soluţie dezinfectantă, pentru dezinfecţia mâinilor, la porţile de acces, în birouri, în sălile de judecată pe masa judecătorilor, a grefierilor şi la uşa de acces, precum şi echipament zilnic de protecţie pentru judecători şi personalul angajat al instanţei (mască de protecţie).

Art. 6. (1) Distanţa socială minimă pentru asigurarea protecției este de 1.5 metri.

(2) Se interzice prezenţa simultană, în același birou, a mai mult de trei persoane, la o distanță mai mică de 1,5 m între participanţi, cu excepția situațiilor în care atribuțiile de serviciu nu pot fi îndeplinite altfel.

(3) Șefii de secții/compartimente vor lua măsuri în sensul respectării dispozițiilor alin.2, prin stabilirea decalată a programului de lucru și flexibilizarea acestuia. Va fi avută în vedere, pe parcursul unei zile, prezența esențială în instanță, iar complementar, munca de la domiciliu.

(4) Aceste măsuri nu sunt aplicabile persoanelor vaccinate împotriva virusului Sars-Cov-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul Sars-Cov-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul Sars-Cov-2.

(5) În timpul desfăşurării şedinţei de judecată, preşedintele completului va asigura măsurile de distanţare socială în rândul publicului, solicitând o distanţă de cel puţin 1,5 m între participanţi, Se va permite accesul în sala de judecată numai cu respectarea acestei condiţii.

(6) Publicul care aşteaptă intrarea în sala de judecată, va respecta, de asemenea, distanţa de minimum 1,5 m între participanţi, cu sprijinul efectivelor de jandarmi.

Art.7. (1)Asigurarea suportului tehnic. (1) Compartimentul IT de la nivelul Curţii /tribunalului asigură suportul tehnic pentru măsurile dispuse prin prezenta decizie. În acest scop, şi fără a se limita la acestea, compartimentul IT asigură: utilizarea şi dezvoltarea în condiţii de maximă securitate a sistemelor tehnice de videoconferinţă; accesul judecătorilor şi personalului auxiliar de specialitate, de la domiciliu, la adresele de e-mail de serviciu, la dosarul electronic, accesul în aplicatia ECRIS, în condiţii de maximă securitate.

(2) Ia măsuri pentru accesul la forma scanată a unor documente de serviciu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a securităţi informaţiilor.

(3) Compartimentul IT de la nivelul Curţii ia măsuri pentru implementarea, în timp util, a unor soluţii optime şi în condiţii de maximă securitate, la nivelul Curţii de Apel Cluj şi acela al instanţelor arondate, în scopul realizării procedurilor de comunicare a citaţiilor, hotărârilor judecătoreşti şi a tuturor actelor de procedură, în format electronic.

(4) Compartimentul IT de la nivelul Curţii /tribunalului asigură publicitatea recomandărilor făcute justiţiabililor pentru transmiterea actelor preponderent în formă electronică, evitarea prezenţei neesenţiale în sediul Curţii de Apel Cluj, examinarea posibilităţii de a solicita soluţionarea cauzei şi în lipsă la dezbateri, atunci când prezenţa nu este obligatorie, reprezentare în faţa instanţei prin intermediul unui avocat.

Art.8. (1) Preşedinţii de secţie, conducătorii birourilor şi compartimentelor vor întocmi, în cel mai scurt timp posibil, un program de lucru săptămânal, care să asigure desfăşurarea activităţii specifice în condiţii optime şi în acelaşi timp să reducă numărul celor prezenţi concomitent la locul de muncă, la cel mult trei persoane în acelaşi birou, prin asigurarea unei distanţe sociale de cel puţin 1.5 m şi evitarea unor contacte directe mai mult de 15 minute.

(2) Până la noi dispoziţii, la nivelul tuturor secţiilor, departamentelor, compartimentelor şi birourilor Curţii de Apel Cluj, activitatea se va desfășura și în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, asigurându-se acces direct şi securizat la sistemul ECRIS, ori de câte ori prezenţa efectivã în instanţă nu este obligatorie sau necesară şi exercitarea atribuţiilor de serviciu este tehnic posibilă la distanţă, cu posibilitate de verificare.

(3) Personalul care prestează munca la domiciliu se află la dispoziţia instanţei, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00 – 16:00, având obligaţia de a se prezenta de îndată la sediul instanţei, la solicitarea expresă a preşedintelui de secţie/preşedintelui instanţei, respectiv a conducătorului compartimentului din care face parte.

(4) Aceste măsuri nu sunt aplicabile persoanelor vaccinate împotriva virusului Sars-Cov-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul Sars-Cov-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul Sars-Cov-2.

Art. 9. (1) Se recomandă completelor de judecată ca în perioada următoare, numărul de dosare alocat fiecărei ședințe, să nu depășească 25-30 de cauze în materiile non penale și 20-25 de cauze în materie penală, cu citarea părților, în funcție de grad de jurisdicție și specificul fiecărei instanțe/secții, astfel încât să poată fi evitată supraaglomerarea sălii de ședință și a sediului instanței. Poate fi avut în vedere un număr mai redus de dosare, în zilele în care, în aceeași sală, sunt programate, la ore diferite, mai multe ședințe de judecată.

(2) Stabilirea listelor de ședință și prioritizarea cauzelor sunt în responsabilitatea fiecărui complet, urmând a se aprecia în raport cu principiul celerității, al soluționării cauzei într-un termen rezonabil, a soluționării de urgență și cu precădere a tuturor cauzelor calificate ca atare de legiuitor.

Art.10. (1) Pentru a evita aglomerarea sălilor de judecată, fiecare complet de judecată, printr-un management juridic şi judiciar de calitate, va lua măsurile necesare şi utile pentru:

– stabilirea de ore diferenţiate, în scopul soluţionării cauzelor, ore alocate unui anumit număr

de dosare, în funcţie de întinderea listei de şedinţă şi domeniului specific de activitate, numărul părţilor, acela al participanţilor, complexitatea probatoriului etc.;

– limitarea accesului publicului în sala de judecată, în aşa fel încât să poată fi respectate regulile de distanţare socială.

– adoptarea oricăror alte măsuri, complementare stabilirii de ore diferenţiate, menite să asigure accesul etapizat al părţilor în sălile de şedinţă, cu respectarea dispoziţiilor legale privind publicitatea şedinţei de judecată.

Art.11. (1) Grefierii de şedinţă întocmi listele de şedinţă cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării şedinţelor de judecată, cu excepţia cauzelor care se înregistrează în această perioadă şi primesc termen de judecată mai scurt de două zile, un exemplar al listei de şedinţă urmând a fi pus de îndată la dispoziţia specialiştilor IT.

(2) Listele de şedinţă se vor afişa, cu cel puţin 48 ore înaintea termenului de judecată, pe pagina principală a Curţii de Apel Cluj, wwww.curteadeapelcluj.ro,respectiv pe prima pagină a portalului instanţelor arondate Curţii, prin grija grefierilor şefi de secţii şi a Compartimentului de informatică juridică. După terminarea şedinţei, listele vor fi şterse de pe portalul instanţei.

Art.12. (1) În sala de judecată, preşedintele completului va veghea ca distanța socială de protecție să fie asigurată în rândul paricipanților la proces. Totodată, va fi asigurată aerisirea sălii de judecată, cu respectarea dispozițiilor art. 5 alin. 4 din prezenta decizie.

Art.13. (1) Toate citaţiile şi actele de procedură emise de Curtea de Apel Cluj şi de instanţele arondate vor purta, în loc vizibil, următoarea menţiune, cu caractere Times New Roman 14 bold:

„În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus – SARS-CoV-2 sau alte infecţii respiratorii, vă rugăm, să luaţi în considerare, următoarele posibilităţi:

– transmiterea corespondenţei adresate Curţii de Apel Cluj de regulă în format electronic, prin e-mail, prin telefax sau alte mijloace similare, nu pe suport de hârtie;

-indicarea unei adrese de e-mail la care să primească actele de procedură;

– studiul dosarului la domiciliu, prin utilizarea parolei de acces la filele dosarului electronic, parolă transmisă odată cu citaţia;

– evitarea prezenţei în sediul Curţii de Apel Cluj, ori de câte ori ea nu este obligatorie, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă, mai cu seamă în cauzele non-penale;

– posibilitatea de a fi reprezentaţi în instanţă prin intermediul unui avocat ales..”

(2) Prevederile se aplică prin grija prim-grefierului Curţii de Apel Cluj/grefierilor şefi de instanţe şi se vor afişa, în loc vizibil, la toate intrările în sediul instanţei, la registratura instanţei, arhivei şi grefei. Totodată, ele vor fi făcute cunoscute publicului prin afişare pe pagina de internet a Curţii de Apel Cluj şi instanţelor arondate.

Art.14. (1)Este obligatorie utilizarea măştilor de protecţie, în birourile ocupate de cel puţin două persoane, în sala de judecată şi pe holurile de acces, respectarea distanţei sociale recomandate şi evitarea unor contacte directe, mai mult de 15 minute.

(2) În sediul instanţei, devine obligatorie respectarea măsurilor de igienă recomandate de autorități.

Art.15. (1) La compartimentele Arhivă şi Registratură, programul de lucru cu publicul se va desfășura în fiecare zi lucrătoare, în intervalul cuprins între orele 9.00 şi 11.00.

(2) Activitatea Biroului de informare şi relaţii publice se desfăşoară în fiecare zi lucrătoare, în intervalul cuprins între orele 8.00 şi 13.00.

Art.16. (1) Decizia se comunică de îndată, în format electronic, judecătorilor şi întregului personal angajat al Curţii de Apel Cluj, corpului de jandarmi care asigură protecţia şi paza sediului Curţii de Apel Cluj, Inspectoratului de Jandarmi judeţean „Alexandru Vaida Voievod” Cluj.

(2)Prezentul ordin de serviciu va fi făcut public prin afişare pe pagina de internet a Curţii de Apel Cluj, în directorul „Informaţii utile”, în formă scrisă la avizierul instanţei, la registratura instanţei şi la arhive”, se arată în Decizia Curții de Apel Cluj.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

ADMINISTRAȚIE

Emil Boc, despre cei care au criticat lucrările din oraș: „Acum daltoniștii betoanelor nu mai pot evita verdele”

Publicat

De

Strada Mihail Kogălniceanu modernizată

Primarul Clujului, Emil Boc, spune că odată cu instalarea primăverii, clujenii, dar mai ales cei care au criticat proiectele municipalității, pot să vadă dimensiunea „verde” a acestora.

„Cei care aveau marota cu betoanele au șansa acum să vadă verde cât nu au văzut în viața lor”, a spus Emil Boc.

Emil Boc, despre cei care au criticat lucrările din oraș: „Acum daltoniștii betoanelor nu mai pot evita verdele”

Emil Boc a precizat că recepția finală a lucrărilor la străzile de centru, respectiv Mihail Kogălniceanu – Universității și cele adiacente nu a fost făcută.

„Strategia noastră nu a fost aceea de a închide zonele publice cu cele 9 străzi care au fost în lucru… pentru că ar fi însemnat să blocăm mai mult decât era necesar activitatea în zona centrală, să blocăm activitatea economică la mai mulți comercianți, care și așa au avut de suferit câteva luni bune…

Am deschis de mult timp, lăsând ca ele să se refacă oarecum sub trafic… Dar toate lucrările care se refac, se refac pe cheltuiala constructorului și ca parte a contractului. Și după recepția finală, unele lucrări pot rămâne în observație și în remediere ulterioară”, a mai spus Boc.

Boc: Peste tot unde au fost lucrări s-au plantat copaci în plus

Acesta a precizat că dacă, de exemplu, vor fi copaci care nu înfrunzesc, vor fi schimbați pe cheltuiala constructorului, la fel cum s-a întâmplat pe malurile Someșului.

Primarul spune că cei care au criticat lucrările și au spus că sunt prea puțini copaci sau zone verzi au acum ocazia să vadă că nu e așa. Acesta susține că peste tot unde au fost lucrări de modernziare s-au plantat arbori în plus.

„Toate aceste lucrări acum arată adevărata față, și pe malul Someșului, și în parcul Feroviarilor, și pe Kogălniceanu văd (și ei, n. red.) acești arbori în plus pe care i-am plantat… Pe platoul de la Sala Sporturilo nu au fost niciodată copaci.

Acuma cred că au rămas fără benzină cei care vorbesc de betoane la Cluj… Daltoniștii betoanelor nu mai pot evita verdele”, a mai spus Emil Boc.

Foto: Primăria Cluj-Napoca

Citește mai departe

EVENIMENT

BLOCAJ pe DN1 în Florești. S-a spart conducta principală de canalizare care traversează localitatea

Publicat

De

Blocaj în Florești, conducta spartă

Floreștiul e blocat din cauza unei avarii. Conducta principală de canalizare care traversează localitatea s-a spart și se intervine pe DN1, anunță Compania de Apă Someș. Din această cauză se circulă bară la bară.

Deocamdată, reprezentanții companiei nu au putut preciza cât vor dura lucrările.

BLOCAJ pe DN1 în Florești. S-a spart conducta principală de canalizare care traversează localitatea

„Urmare a unei avarii la conducta principală de canalizare care traversează localitatea Florești, Compania de Apă Someș S.A. va interveni cu săpătură pe DN1 aproximativ în zona străzii Avram Iancu, la numărul 336”, au anunțat cei de la Compania de Apă Someș.

Intervenția a început în jurul orei 08.00 pentru a putea permite floreștenilor și a altor participanți la trafic să ajungă la Cluj-Napoca.

Compania de Apă Someș a precizat că se vor depune eforturi pentru reducerea la maxim a timpului de intervenție, însă este vorba de o lucrare complexă la canalul principal.

Din cauza faptului că se lucrează pe DN1, se circulă în coloană, cu mare dificultate.

Foto: Facebook/ Grupul Florești-Cluj

Citește mai departe

EVENIMENT

EXCLUSIV. Pizza Comasata, lansată de o pizzerie din Cluj-Napoca special pentru alegerile din 9 iunie

Publicat

pizza comasata

O pizzerie din Cluj-Napoca lansează pizza Comasata, special pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie, aceasta având ingrediente care reflectă culorile partidelor din coaliția PSD-PNL.

Cristian Hoza, manager locație al pizzeriei Artizan din Cluj-Napoca, a declarat pentru Cluj24 că noul sortiment de pizza combină două din preferințele clienților.

Pizza, preferata românilor

pizza comasata

”Lansăm pentru clienții noștri pizza Comasata, special pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Alegerile comasate sunt un eveniment în premieră pentru România pe care ne-am gândit să îl marcăm și noi.

Pizza este produsul preferat al românilor când vine vorba de comenzi cu livrare la domiciliu.

Două dintre sortimentele cele mai comandate la noi sunt pizza Quattro formaggi si pizza Diavola, iar pizza Comasata combină cele două preferințe în una singură”, a spus Hoza.

Noua pizza costă 35 de lei și va fi inclusă în meniu și la pizzeria de pe strada Ciobanului din Cluj-Napoca, dar și pe livrare pe Tazz, Glovo și Bolt Food.

Asocierea de ingrediente, foarte bună

Flaviu Goia, pizzarul care a pregătit pizza Comasata, a spus că aceasta are ingrediente naturale, fără E-uri,
”Partea roșie, reprezentând PSD, are ca ingrediente salam roșu, picant, și ardei roșii, copți, iar partea cealaltă, care reprezintă PNL, are mozzarella și blue-cheese, culorile galben-albastru.

Asocierea de ingrediente din această pizza este foarte bună, în condițiile în care sunt și clienți care doresc să comande câte o jumătate, fiecare cu alte ingrediente.

În cuptor rotativ cu lemne

Comasata merge bine să fie consumată întreagă, dar e genul de pizza care îmbină perfect gusturile clienților care doresc să mănânce carne și cei cărora le plac brânzeturile”, a spus Flaviu, care are o experiență în domeniu de 12 ani.

Noua pizza Comasata este coaptă în câteva minute într-un cuptor rotativ cu lemne, care funcționează la Artizan Pizza.

PSD și PNL au decis în luna februarie comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale în data de 9 iunie.

 

pizza comasata

Citește mai departe

CULTURA

Sfântul Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți apărători ai creștinismului. Tradiții și superstiții

Publicat

De

Sfântul Gheorghe, sărbătorit la 23 aprilie

Sfântul Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți apărători ai creștinismului, este sărbătorit de ortodocși la 23 aprilie.

Pe lângă semnificațiile religioase, ziua Sfântului Gheorghe este legată și de o serie de tradiții și superstiții de primăvară.

Din 23 aprilie și până în ziua Sfântului Dumitru, 26 octombrie, este vara păstorilor, începutul anului pastoral.

Sfântul Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți apărători ai creștinismului. Tradiții și superstiții

Sfântul Gheorghe este cunoscut ca un sfânt ocrotitor al celor săraci și al celor bolnavi. Este patronul forțelor terestre, scrie Alba24.

Este un sfânt îndrăgit, după numărul mare de biserici și mănăstiri care îi sunt închinate, dar și prin numărul însemnat de oameni care îi poartă numele.

Sfântul Gheorghe: obiceiuri și superstiții

În dimineaţa ajunului Sf. Gheorghe, femeile scot sculele de ţesut afară, ca să răsară soarele peste ele, pentru a avea spor la lucru.

Unii se încing cu ramuri verzi ca să nu îi doară mijlocul.

Mai este obiceiul scăldatului, înainte de răsăritul soarelui, într-o apă curgătoare. Astfel oamenii vor fi sănătoşi tot anul şi se spală toate relele.

În ajun de Sfântul Gheorghe se spune că dacă ieşi cu capul descoperit te aleargă strigoaicele până te lasă lat. Ele ar dormi cu trupul, dar cu spiritul umblă prin lumea largă. Se luptă cu meliţele din gospodăria omului şi fură laptele vacilor.

Oamenii stau toată noaptea treji, ca să fie vioi şi sănătoşi tot anul

De Sfântul Gheorghe, se spune că nimeni nu are voie să doarmă peste zi. Se spune că, altfel, vei fi somnoros tot anul, vei lua „somnul mieilor”.

Busuiocul semănat înainte de răsăritul soarelui e bun pentru cinste: cel care se spală cu rouă de pe el, este cinstit de toată lumea.

Sfântul Gheorghe: credințe popular și tradiții

În unele zone, în ziua de Sfântul Gheorghe, bărbatul pune ramuri verzi la stâlpii porţilor, la ferestre şi uşi, la grajduri şi grădini, dar şi la mormintele neamurilor, pentru a se feri de duhuri rele.

Aceste ramuri se păstrau apoi peste an, ca leacuri împotriva diverselor boli. O parte dintre aceste ramuri verzi se dădeau hrană animalelor.

Fetele de măritat credeau că îşi pot vedea ursitul dacă priveau, în această noapte, într-o cofă plină cu apă.

Exista şi obiceiul ca în dimineaţa zilei de 23 aprilie, fetele să pună în mijlocul drumului brazde verzi, împodobite cu coroniţe, pentru a observa care fecior va călca peste ele. Dacă flăcăii ce le erau dragi nu călcau pe coroniţe, fetele credeau că în acel an se vor căsători.

Brazdele şi coroniţele erau păstrate peste an, pentru a se face cu ele farmece de dragoste sau pentru a fi folosite ca remediu în ameliorarea diferitelor boli.

Tot în dimineaţa zilei de 23 aprilie, fetele mergeau pe furiş în pădure pentru a culege mătrăguna şi năvalnic. Aceste plante erau puse în pod sau sub streaşină, în credinţa că ele le vor aduce peţitori bogaţi.

Flăcăii căutau în dimineaţa zilei de 23 aprilie iarba fiarelor, planta miraculoasă ce putea să sfărâme lacătele. În ajunul sărbătorii, tinerii mergeau într-o dumbravă cu o cofă cu apă neîncepută.

Vasul era ascuns într-un loc doar de ei ştiut. La răsăritul soarelui fiecare privea în cofa cu apă. Dacă în vas se afla un fir de iarbă, credeau că se vor căsători cu fata iubită.

Dimpotrivă, dacă în apă se afla o floare uscată, era semn că tânărul nu se va însura în acel an, iar dacă găseau pământ, se credea că feciorul va muri în curând.

Ce se spune când cântă broaștele

În credinţa populară se zice că atunci când broaştele cântă pentru prima dată, Sfântul Gheorghe ia cheile de la Sâmedru (Sfântul Dumitru) şi deschide porţile naturii către viaţă.

Oamenii se bat cu urzici pentru a fi harnici şi iuţi tot anul.

De Sfântul Gheorghe ies preoţii şi poporul cu crucea în câmp şi fac rugăciuni pentru ploaie şi mană în câmp.

Gunoiul adunat în ziua de Sf. Gheorghe se pune la rădăcina pomilor, ca să rodească bine.

La Sf. Gheorghe se cântăresc oamenii pentru a fi sănătoşi tot anul şi pentru a se proteja de farmece.

Dacă în ziua de Sf. Gheorghe va fi rouă multă ori va fi pâclă, e semn de an bogat.

Dacă e ploaie – se face grâu şi fân.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax